Świadczenia dla pracowników bez składek ZUS i podatku

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Jarosława Warszawska
Data: 08-05-2017 r.

W ostatnim czasie rynek pracy sprzyja pracownikom. Pracodawcy zatem poszukują różnych form dodatkowych gratyfikacji, mających na celu podniesienie atrakcyjności zatrudnienia. Jedną z nich jest oczywiście podnoszenie płac, które jednak wiąże się ze sporymi kosztami. Stąd pracodawcy coraz chętniej skłaniają się ku wprowadzaniu pozapłacowych świadczeń, które są wyłączone z oskładkowania lub podatku.

Zwrot kosztów biletów na przejazdy środkami lokomocji

Nie każdy pracodawca ma możliwość zapewnienia pracownikom specjalnego autobusu, ale każdy może zapewnić bezpłatny dojazd do pracy poprzez refundację biletów uprawniających do przejazdu środkami lokomocji.

Aby refundacja kosztów dojazdów do pracy mogła korzystać z wyłączenia z oskładkowania, muszą być spełnione następujące warunki:

  • możliwość korzystania przez pracowników z tej formy pomocy musi być zagwarantowana w regulaminie wynagradzania lub innych przepisach o wynagradzaniu (np. w wewnętrznych zarządzeniach), zgodnie z przywołanym wyżej przepisem § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego;
  • pracownik powinien dostarczyć pracodawcy dowód zakupu biletu uprawniającego do przejazdu środkami lokomocji, z opisem, dla kogo i na jaki okres bilet został nabyty.

Podobnie jak w przypadku dowozu zorganizowanego, pracodawca może ograniczyć liczbę pracowników uprawnionych do korzystania z refundacji do biletów i objąć nimi np. tylko pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości. Może też ustanowić, że refundacji będą podlegały – na podstawie dowodu zakupu – tylko imienne bilety okresowe (miesięczne, kwartalne).

Wyłączenie wartości dofinansowania dojazdów do pracy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie jest możliwe, jeżeli pracownik przemieszcza się własnym samochodem (por. interpretacja Oddziału ZUS w Gdańsku z  16 stycznia 2015 r., znak: DI/10000/43/1489/2014).

Pracownikowi, który dojeżdża do pracy własnym samochodem, aby następnie użytkować ten pojazd w celach służbowych, przysługują odrębne należności (ryczałt lub tzw. kilometrówka), które stanowią zwrot poniesionych przez niego w tym celu kosztów. W takim przypadku pracownik może w ramach tych należności uwzględnić odległość z domu do miejsca pracy. W innym przypadku pracownik nie korzysta z możliwości zwrotu tego kosztu.

Do niedawna ZUS stał na stanowisku, że wyłączenie wartości biletów uprawniających do przejazdów środkami lokomocji z podstawy wymiaru składek, jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy koszt tych biletów poniesie bezpośrednio pracodawca (najpierw kupując bilety, a następnie wydając je pracownikom). Ze stanowiskiem ZUS nie zgodziły się jednak sądy. Warto sprawdzić, co to oznacza dla pracodawcy.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40339 )
Array ( [docId] => 40339 )