Dokumenty potrzebne do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wykorzystaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego, nadal jest niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego, który wraz z dokumentacją powinien przedłożyć go w ZUS co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego.

Zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego są ściśle określone

O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego i jego okresie orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Świadczenie rehabilitacyjne lekarz orzecznik ZUS przyznaje na okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy (360 dni).

Świadczenie rehabilitacyjne może zostać ubezpieczonemu przyznane nie tylko wtedy, gdy o nie wnioskuje, ale także gdy po wykorzystaniu okresu zasiłkowego został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz ten orzekł, że ubezpieczony rokuje w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy odzyskanie zdolności do pracy.

Od orzeczenia lekarza orzecznika można wnieść sprzeciw

Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS. Sprzeciw może być zgłoszony przez ubezpieczonego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. W ciągu 14 dni od wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika także Prezes ZUS może wnieść zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w wysokości:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pozostały okres,
  • 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy, z tytułu której przyznane zostało świadczenie rehabilitacyjne, przypada w okresie ciąży.

W przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego. Wysokość tego świadczenia wynosi 100% podstawy wymiaru.

Podstawa prawna:

  • art. 8, 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. Nr 65, poz. 743)

Autor: Andrzej Zygadło - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32885 )
Array ( [docId] => 32885 )