Niestawienie się na badanie pozbawi pracownika zasiłku chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 14-02-2014 r.

Pracownik, który nie stawił się na kontrolę do lekarza orzecznika, uniemożliwiając tym samym badanie, traci prawo do zasiłku chorobowego od następnego dnia po wyznaczonym terminie badania lekarskiego.

Lekarze orzecznicy ZUS wykonują kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. W celu kontroli lekarz może:

 
  1. przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu pobytu ubezpieczonego,
  2. skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS,
  3. zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie,
  4. zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Wezwanie na badanie kontrolne ZUS wysyła do ubezpieczonego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Określa w nim termin badania przez lekarza orzecznika ZUS albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Ubezpieczony ma obowiązek udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie (tj. zarówno lekarzowi orzecznikowi ZUS, jak i lekarzowi konsultantowi ZUS). W wezwaniu zawarta jest także informacja o skutkach niezastosowania się do niego, tj. że w razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań we wskazanym terminie zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.

Wcześniejsze zakończenie zwolnienia lekarskiego jest także możliwe w przypadku, gdy po analizie dokumentacji medycznej i przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zwolnieniu. Wówczas traci ono ważność za okres od tej daty. Lekarz orzecznik wystawia wtedy zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wręcza je w dniu badania ubezpieczonemu, informując go równocześnie o konieczności dostarczenia go pracodawcy. Informuje również o tym lekarza, który wystawił kontrolowane zaświadczenie.

Zarówno w przypadku niestawienia się ubezpieczonego na badanie, niedostarczenia przez niego dokumentacji medycznej, jak i w razie stwierdzenia przez lekarza orzecznika ZUS wcześniejszej daty ustania niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku. Kopia tej decyzji przesyłana jest do pracodawcy.

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159).

Marta Strupińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33910 )
Array ( [docId] => 33910 )