Bez zmian wysokość odpisów na ZFŚS w 2013 r.

Data: 31-12-2012 r.

Jak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, do ustalania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2013 roku, należy przyjąć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r. Odpisy na ZFŚS w 2013 r. więc będą takie same jak w roku 2012.

Zgodnie z art. 1 ustawy okołobudżetowej, w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) dodany zostanie art. 5b. Na jego podstawie w nowym roku wysokość odpisu podstawowego będzie liczona, tak jak w 2012 r., na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. A zatem podstawą wymiaru będzie kwota: 2.917,14 zł.

Kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2013 r.

Odpis

% podstawy wymiaru

Kwota

na jednego zatrudnionego

37,5%

1.093,93 zł

na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50%

1.458,57 zł

na jednego pracownika młodocianego:

w pierwszym roku nauki

w drugim roku nauki

w trzecim roku nauki

5%

6%

7%

145,86 zł
175,03 zł
204,20 zł

na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

wysokość odpisu może wynieść 43,75% podstawy wymiaru

1.276,25 zł

na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy

wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%

182,32 zł

Zgodnie z art. 15 ustawy okołobudżetowej w 2013 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowanie będzie miała kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2012 r., czyli 2.618,10 zł. A zatem odpis wyniesie: 2.879,91 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592)
  • Art. 53 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674)
  • Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456).

Autor: Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32985 )
Array ( [docId] => 32985 )

Array ( [docId] => 32985 )