Wynagrodzenie pracownika a uczestnictwo w sprawie sądowej

Data: 06-11-2012 r.

Za czas rozprawy sądowej pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Ma on prawo do odszkodowania wypłaconego przez sąd.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie:

  • organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,
  • sądu,
  • prokuratury,
  • policji albo
  • organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Jeżeli pracownik został wezwany na przykład do sądu w celu złożenia zeznań w charakterze świadka, to pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy, a czas jego nieobecności uznać za usprawiedliwiony.

Niemniej jednak czas takiego zwolnienia jest okresem niepłatnym. Pracownik może domagać się zapłaty od sądu. W tym celu pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o utraconych zarobkach (chyba że przepisy wewnątrzzakładowe przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia). Na tej podstawie pracownik może domagać rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia od właściwego organu.

Obliczanie utraconego wynagrodzenia

Jeżeli świadek pozostaje w stosunku pracy, sąd przyznaje mu wynagrodzenie za każdy utracony dzienny zarobek według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Złożenie wniosku o rekompensatę

Pracownik udając się do sądu, czy innej instytucji powinien mieć zaświadczenie od pracodawcy, aby mógł je okazać na przykład podczas rozprawy.

Rekompensata nie następuje z mocy prawa. Pracownik musi o nią zawnioskować, np. na rozprawie ustnie do protokołu lub na piśmie. Jeżeli tego nie zrobi – traci prawo do rekompensaty. Sąd ma obowiązek oddać pieniądze niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni po wykonaniu czynności (złożeniu zeznań), a jeżeli czynności były podejmowane na rozprawie – najpóźniej w ciągu trzech dni po rozprawie.

 

Podstawa prawna:

  • § 6, 16 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.),
  • art. 85, 92 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Autor: Katarzyna Pietruszyńska - radca prawny

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32964 )
Array ( [docId] => 32964 )

Array ( [docId] => 32964 )