Najważniejsze elementy instrukcji BHP

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 01-01-2013 r.

Służba bhp, nadzór oraz pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia techniczne tworzą zasady bhp, czyli w praktyce warunki niezbędne do wykonywania pracy w bezpieczny sposób. To właśnie od ich inwencji zależy, jaką treść będzie miała dana instrukcja bhp. Aby spełniała ona odpowiednie wymogi, warto zapoznać się z konstrukcją i materiałami niezbędnymi przy ich tworzeniu.

Główną treść instrukcji bezpiecznej pracy stanowią zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi są:

 • nieokreślone przez żaden przepis prawny, ale aprobowane przez pracodawcę oraz osoby kierujące pracą, reguły i procedury bezpiecznego postępowania wynikające z doświadczenia życiowego oraz przesłanek naukowo-technicznych (np. zawarte w poradnikach, podręcznikach, dokumentacji technicznej),
 • nieunormowane prawem reguły wynikające z doświadczenia życiowego, rozwoju techniki i logicznego rozumowania, których przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo pracy,
 • pozaprawne normy postępowania, które są akceptowane przez pracowników nadzoru (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników).

Tworząc instrukcję bhp, warto jest korzystać przede wszystkim z:

 • przepisów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu określonych prac,
 • dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń,
 • oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy (oceny takie zawierają identyfikację zagrożeń i dobór do nich odpowiednich środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe do poziomu dopuszczalnego),
 • przyjętych w firmie metod pracy ukształtowanych w wyniku długoletniej praktyki,
 • konsultacji z pracownikami obsługującymi dane urządzenie.

Praktyczna instrukcja bhp powinna składać się z następujących elementów:

 1. informacje ogólne (np. kto jest upoważniony do obsługi urządzenia, informacje dotyczące badań profilaktycznych, szkoleń bhp lub kwalifikacji zawodowych, uwagi dotyczące odzieży i obuwia roboczego oraz środków indywidualnej ochrony),
 2. podstawowe warunki bezpiecznej pracy (informacje dotyczące organizacji stanowiska pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa, np. w zakresie wyznaczania i utrzymania dróg transportowych, zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych itp.),
 3. czynności przed rozpoczęciem pracy (np. w zakresie kontroli stanu technicznego urządzenia lub przygotowania materiału do obróbki),
 4. czynności podczas pracy (takie, których wykonywanie czy przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo pracy, na przykład niepalenie tytoniu na stanowisku pracy),
 5. czynności zabronione (np. przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zabrania się operatorowi podnoszenia innych osób na widłach wózka),
 6. czynności po zakończeniu pracy (np. informacje o uporządkowaniu stanowiska pracy),
 7. uwagi końcowe (np. jakie postępowanie obowiązuje, jeśli nastąpi wypadek na stanowisku pracy, sposób przekazania stanowiska następcy przy pracy zmianowej).

Tworząc instrukcję bhp, należy unikać przytaczania sformułowań zawartych w przepisach prawnych. Jeżeli jednak już są to powinny znaleźć się w uwagach ogólnych (np. osobom młodocianym zezwala się na wykonywanie pracy przy obsłudze danego urządzenia na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac – Dz.U. nr 200, poz. 2047 ze zm.).

Pisząc o natężeniu oświetlenia, dopuszczalnych wartościach hałasu lub zapyleniu powietrza, można powołać się na właściwe przepisy prawne (np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz.U. nr 217, poz. 1833 ze zm.) bądź odpowiednie Polskie Normy (np. PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach).

Nie będzie żadnym błędem, jeżeli podstawy prawne nie zostaną podane. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że ich podawanie wydłuża treść instrukcji bhp, a samemu pracownikowi niewiele mówi.

Kazimierz Żurawski, główny specjalista ds. bhp, współpracownik firmy doradztwa w zakresie prawa i ochrony pracy SEKA S.A.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24269 )
Array ( [docId] => 24269 )