Podczas ewakuacji należy zadbać o osoby o ograniczonej zdolności ruchowej

Data: 25-11-2013 r.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków w zakresie ochrony ppoż., w tym zapewnienie możliwości ewakuacji, przejmuje – w całości lub części – zarządca bądź użytkownik danego obiektu (na podstawie umowy cywilnoprawnej). Gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność dotycząca ochrony ppoż. spoczywa na władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem, czyli przede wszystkim pracodawcy.

Zapewnienie możliwości ewakuacji ma na celu przygotowanie się (pod względem organizacyjnym i technicznym) na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. W sytuacji takiej należy mieć na uwadze liczbę osób przebywających w budynku, a także w obiekcie budowlanym lub na terenie i ich przygotowanie do akcji ewakuacyjnej.

Użytkowany budynek zostaje uznany za zagrażający życiu, jeżeli występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji.

Właściciel lub zarządca takiego budynku musi zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki

Z każdego miejsca w budynku (innym obiekcie budowlanym lub na terenie), przeznaczonego do przebywania ludzi, muszą być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji.

Powinny one przede wszystkim umożliwiać szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem oraz umożliwiać zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na:

  • zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości oraz szerokości wyjść ewakuacyjnych,
  • zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,
  • zagwarantowaniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń,
  • zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, w tym stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń oraz innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu,
  • zagwarantowaniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych,
  • zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach.

Akcja

Ewakuację osób należy w pierwszej kolejności przeprowadzać ze strefy bezpośredniego zagrożenia, a następnie z obszarów, na które ogień i (lub) dym może się rozprzestrzenić, odcinając możliwość ucieczki.

Najpierw trzeba ewakuować osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (starsze, niepełnosprawne, dzieci). Ewakuowanych ludzi należy kierować na drogi ewakuacyjne prowadzące do bezpiecznych stref lub bezpośrednio na zewnątrz. Osoby niemające możliwości bezpiecznej ewakuacji trzeba zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i oczekiwać na pomoc strażaków.

Należy także pamiętać o wykorzystaniu, o ile jest to możliwe, sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu ewakuowanego obiektu, takiego jak:

  • rękawy ratownicze,
  • maski ucieczkowe,
  • drabiny pożarnicze.

Przemysław Ł. Siemiątkowski, prawnik, doktorant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie


Zobacz także:


Tagi: ewakuacja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33103 )
Array ( [docId] => 33103 )