Malarz nie rozpocznie pracy bez szkolenia bhp

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 06-08-2013 r.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe bhp jest sposobem aktualizacji i uzupełniania wiedzy w zakresie bhp na dotychczasowym stanowisku pracy.

Szkolenie bhp przeprowadzane jest bezpośrednio na stanowisku pracy a uzupełnione powinno być:

  • wykładem,
  • pogadanką,
  • projekcją filmową

z omówieniem okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

Podczas szkolenia, prowadzący powinien dać możliwość słuchaczom zadawania pytań, przedstawiania wniosków dotyczących organizacji pracy, występujących zagrożeń i sposobów im zapobiegania.

Ze względu na organizację pracy w zakładzie budowlanym dopuszcza się rozłożenie zajęć na więcej niż 1 dzień roboczy tj. w jednym dniu – wykład, w innym – szkolenie na wybranych stanowiskach pracy.

Częstotliwość szkoleń


Szkolenie okresowe bhp
powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata, a jeżeli malarz wykonuje prace na wysokości lub w innych szczególnie niebezpiecznych warunkach - nie rzadziej niż raz w roku.
Pierwsze szkolenie okresowe bhp osób zatrudnionych na stanowisku malarza przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia na nim pracy.

Z pierwszego szkolenia okresowego bhp może być zwolniona osoba, która:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego bhp,
  • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe bhp wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego bhp obowiązującego na nowym stanowisku pracy (np. murarz, tynkarz, do którego obowiązków należały również prace malarskie).

Egzamin ze szkolenia


Szkolenie okresowe bhp kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.
Formę egzaminu ustala organizator szkolenia (pracodawca) i może to być, np.:
  • egzamin ustny,
  • egzamin pisemny,
  • test.

Zalecane jest, aby każda z form egzaminu poparta była wykonaniem określonych czynności przez egzaminowanego bezpośrednio na stanowisku pracy. Tylko pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dopuszczenia pracownika do dalszej pracy.

Zaświadczenie

Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego bhp jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24335 )
Array ( [docId] => 24335 )