Jak potwierdzać obecność przy pracy zdalnej?

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Sebastian Kryczka
Data: 14-04-2020 r.

W jaki sposób potwierdzić obecność na liście obecności w zakładzie, przy pracy zdalnej, lub co w niej wpisać?

Pracodawca powinien poinformować pracowników, w szczególności o przyjętym zakładzie pracy sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Przepisy nie regulują sposobu prowadzenia listy obecności, w szczególności na odległość w przypadku powierzenia pracownikom pracy zdalnej. W takim przypadku wydaje się, że wystarczającym potwierdzeniem gotowości pracownika do pracy będzie przykładowo wysłanie przez pracownika stosownego maila, lub informacja o fakcie zalogowania się do zakładowego systemu informatycznego z miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Możliwość stosowania pracy zdalnej

 

Przepisy prawa pracy, w tym z zakresu bhp nie odnoszą się w sposób bezpośrednio do kwestii organizowania pracy w sytuacji takich potencjalnych zagrożeń jak grypa czy nowy wirus COVID-19. Jednak zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca ma możliwość stosowania pracy zdalnej. Zgodnie z art. 3 ustawy o COVID-19, w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Ważne

Praca zdalna polega na czasowym wykonywaniu pracy w innym miejscu niż stałe miejsce pracy określone w umowie – przykładowo w mieszkaniu pracownika, jeżeli posiada on warunki lokalowe do wykonywania umówionej pracy w takim miejscu.

Praca zdalna a lista obecności

Praca zdalna nie jest oderwanym od stosunku pracy sposobem organizowania i wykonywania pracy. Oznacza to, że w przypadku pracy zdalnej obowiązkiem pracownika jest wykonywanie umówionej pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę (choć w przypadku pracy zdalnej można mówić o ustalonym między stronami miejscu pracy, jeżeli praca zdalna miałaby być wykonywana w mieszkaniu lub domu pracownika).

Podobnie, jak w przypadku każdego innego rodzaju pracy, również w przypadku pracy zdalnej pracodawca ma możliwość sprawowania nadzoru nad procesem pracy. Choć z racji wykonywania pracy na odległość trudno mówić o nadzorze na takim samym poziomie, jak w przypadku wykonywania zadań służbowych w siedzibie pracodawcy. W przypadku pracy zdalnej, jedną z wielu problematycznych kwestii jest potwierdzanie obecności pracownika w pracy. Zasadą jest, że obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika między innymi o przyjętym w zakładzie pracy sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Lista obecności jest jedną z form potwierdzania przez pracowników obecności na terenie zakładu. W praktyce potwierdzenie przybycia i obecności w pracy może mieć jednak różną formę.

Przykład
Potwierdzeniem obecności może być:

  • logowanie się na komputerze,

  • stosowanie elektronicznych czytników i wyposażenie pracowników w odpowiednio zindywidualizowane karty,

  • stosowanie tradycyjnej listy obecności.

Uwzględniając powyższe można uznać, że na potrzeby prowadzenia zakładowej listy obecności, w tym brak precyzyjnych uregulowań na potrzeby pracy zdalnej, potwierdzeniem obecności pracownika w pracy zdalnej może być, np.:

  • wysłany, o godzinie rozpoczęcia pracy, krótki mail potwierdzający gotowość do pracy,

  • informacja potwierdzająca logowanie się pracownika do systemu informatycznego pracodawcy – firmowej poczty elektronicznej.

Powyższe potwierdzenia gotowości pracownika do wykonywania pracy zdalnej wydają się być wystarczające dla osoby prowadzącej w zakładzie pracy listę obecności, która może wówczas osobiście odnotować fakt obecności pracownika zdalnego w pracy – oczywiście nie w zakładzie pracy, a w ramach pracy zdalnej.

W praktyce pracodawca ma możliwość również opracowania listy obecności w formie elektronicznej, dostępnej po zalogowaniu się pracownika, w której pracownik samodzielnie będzie odnotowywał fakt obecności w pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 22, art. 29, art. 104, art. 1041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);

  • art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374).

Sebastian Kryczka prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41143 )
Array ( [docId] => 41143 )