Do obowiązków zespołu powypadkowego należy sporządzenie protokołu

Data: 31-01-2014 r.

Okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy ustalane są przez zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Należy podkreślić, że ustalenia okoliczności wypadku przy pracy nie można zlecić firmie zewnętrznej. Od prawidłowego przygotowania protokołu powypadkowego zależy przyznanie poszkodowanemu świadczeń wypadkowych.

Niewłaściwe sporządzenie protokołu powypadkowego może skutkować odmową jego zatwierdzenia przez pracodawcę, co spowoduje przedłużenie postępowania powypadkowego. W dalszej kolejności uchybienia w tym zakresie mogą skutkować dochodzeniem przez poszkodowanego należnych mu roszczeń na drodze sądowej, co nie tylko spowoduje dalsze przedłużenie postępowania powypadkowego ale może narazić zakład pracy na koszty wynikające z tego postępowania.

Skład zespołu powypadkowego

W składzie zespołu powinien znaleźć się pracownik służby bhp, a także społeczny inspektor pracy. W zakładach pracy, w których nie działa społeczna inspekcja pracy, powinien to być przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp. W przypadku pracodawcy, który nie jest zobowiązany do utworzenia służby bhp w rozumieniu art. 23711 § 1 Kodeksu pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, lub specjalista spoza zakładu pracy.

Obowiązki zespołu powypadkowego

Podstawowym obowiązkiem zespołu powypadkowego jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. W ramach swoich działań zespół powinien:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, stanu urządzeń technicznych a także urządzeń ochronnych i zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły wywrzeć wpływ na powstanie wypadku,

 • sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku – jeśli jest to konieczne,

 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, gdy stan zdrowia to umożliwia,

 • zebrać informacje dotyczące wypadku od jego świadków,

 • zasięgnąć opinii lekarza, a w razie konieczności opinii innych specjalistów, w zakresie koniecznym do oceny stanu i skutków wypadku,

 • zebrać inne dowody dotyczące wypadku,

 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,

 • określić środki profilaktyczne, a także wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego, na stanowiskach pracy, na których wystąpił wypadek.

  Zbierając informacje o wypadku od świadków, należy ich poinformować o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Zgodnie bowiem z art. 233 Kodeksu karnego, kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem tej odpowiedzialności jest jednak wcześniejsze poinformowanie o tym.

  Marta Strupińska


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33164 )
  Array ( [docId] => 33164 )