Wypadek w drodze do lub z pracy – procedura powypadkowa

Autor: Jan M. Pióro
Data: 29-01-2015 r.

Zgłoszony przez pracownika wypadek w drodze do lub z pracy, wymaga również dopełnienia odpowiedniej procedury powypadkowej. Jeżeli zdarzenie jest wypadkiem przy pracy pracodawca musi powoływać zespół powypadkowy, który przeprowadzi cała procedurę powypadkową. A jak zatem sytuacja wygląda przypadku wypadku w drodze do lub z pracy? Kto i od kogo i jakie ma zebrać dane? Oto kilka wskazówek.

Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że zgłoszenie przez poszkodowanego wypadku w drodze do lub z pracy nie obliguje pracodawcy do powołania zespołu powypadkowego.

Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do lub z pracy

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie:

 • nagłe

 • wywołane przyczyną zewnętrzną

 • powodujące uraz lub śmierć,

 • które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek w drodze do lub z pracy uznaje się zdarzenie:

 • nagłe,

 • wywołane przyczyną zewnętrzną,

 • które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia bądź innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Za wypadek w drodze do lub z pracy uważa się zdarzenie, które nastąpiło w drodze do lub z pracy, mimo, że droga:

 • została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby;

 • nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

 • zwykłego wykonywania funkcji lub zdań zawodowych albo społecznych,

 • zwykłego spożywania posiłków,

 • odbywania nauki lub studiów.

Procedura powypadkowa wypadku w drodze do lub z pracy

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy następuje na podstawie:

 • oświadczenia poszkodowanego w wypadku, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia wypadkowego,

 • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,

 • ustaleń sporządzającego kartę wypadku.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy dokonuje w karcie wypadku pracodawca (bez obowiązku powoływania jakichkolwiek gremiów odpowiedników zespołu powypadkowego) w stosunku do ubezpieczonych, będących pracownikami.

Powinnością pracodawcy jest udzielenie pracownikowi niezbędnej pomocy w zebraniu dowodów stwierdzających fakt i okoliczności wypadku. W miarę potrzeby pracodawca powinien przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające we własnym zakresie.

Kartę wypadku sporządza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Jan M. Pióro, specjalista w zakresie prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36454 )
Array ( [docId] => 36454 )