Kiedy skarbówka nie musi zawiadamiać firmy o kontroli

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 28-02-2013 r.

Zasadą jest, że kontrolujący muszą powiadomić płatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa przed upływem 7 dni od doręczenia zawiadomienia wymaga zgody płatnika. Ale są przypadki, kiedy organ podatkowy wcale nie musi zawiadamiać o kontroli.

Zasadą jest, że kontrolujący muszą powiadomić o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej (art. 282b Ordynacji podatkowej). W takiej sytuacji kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia, czyli doręczenia druku ZAW-K. Jeśli jednak kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ kontrolny powinien wysłać ponowne zawiadomienie.

Zawiadomienie o kontroli skarbowej - osobiście

Kontrolujący chcąc przyspieszyć termin wszczęcia kontroli podatkowej, muszą osobiście doręczyć kontrolowanemu zawiadomienie ZAW-K, a nie np. wysłać je pocztą. W części E formularza ZAW-K kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona muszą podpisem wyrazić zgodę na proponowany termin wszczęcia kontroli. Brak podpisu oznacza brak zgody kontrolowanego.

Kiedy nie trzeba zawiadamiać o kontroli skarbowej

Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola:

 • dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • ma być podjęta na bazie informacji uzyskanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zostaje wszczęta w trybie art. 284a § 1 Ordynacji podatkowej (na tzw. legitymację),

 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,
 • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:
  • został prawomocnie skazany w RP za popełnienie przestępstwa skarbowego,
  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w odniesieniu do spółek mniemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika),
 • jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Podstawa prawna:

 • art. 282b, art. 284a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. nr 125, poz.749 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. nr 267, poz. 1580).

Autor: Marek Stolarski, specjalista w zakresie podatków
Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25216 )
Array ( [docId] => 25216 )