Skutki podatkowe zmian w składzie podatkowej grupy kapitałowej

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 29-01-2016 r.

Wobec kontynuacji działalności podatkowej grupy kapitałowej w składzie niezmienionym (po przedłużeniu okresu funkcjonowania), grupa ta będzie w dalszym ciągu tym samym podatnikiem, mogącym posługiwać się dotychczasowym numerem identyfikacji podatkowej. Natomiast w przypadku zmiany składu spółek tworzących grupę (poprzez wystąpienie niektórych spółek lub wstąpienie nowych) powstanie nowo zawiązana grupa, która jako nowy podatnik będzie zobowiązana do wystąpienia o nadanie nowego numeru identyfikacji podatkowej dla tej nowej podatkowej grupy kapitałowej.

Podatkowa Grupa Kapitałowa w K. (dalej: PGK), reprezentowana przez spółkę A. sp. z o.o., wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego NIP w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania. Grupa planuje przedłużenie jej funkcjonowania na okres kolejnych co najmniej trzech lat. W ramach spełnienia wymogów ustawy o CIT dotyczących przedłużenia, grupa zamierza zawrzeć w formie aktu notarialnego nową umowę PGK, zawierającą wszystkie niezbędne elementy wynikające z art. 1a ust. 3 ustawy o CIT. Wnioskodawca nie wyklucza, że w ramach przedłużenia PGK, nowa umowa może zostać również podpisana przez podmioty, które nie były stroną poprzedniej umowy, oraz że niektóre z podmiotów, które są stroną obecnej umowy o PGK, nie będą stroną nowej umowy. Wobec powyższego, we wniosku o interpretację zadano następujące pytanie: czy w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK na wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego NIP dla PGK?

W ocenie wnioskodawcy, w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK, nie zajdzie konieczność wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego NIP, a po przedłużeniu PGK powinna posługiwać się dotychczas nadanym NIP. W przypadku przedłużenia funkcjonowania PGK tożsamość podatnika zostanie zachowana, w związku z tym nie będzie on zobowiązany do podejmowania działań w celu nadania nowego NIP.

Stanowisko organów podatkowych

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe odnośnie stwierdzenia, że w sytuacji zmiany dotychczasowego składu podmiotowego podatkowej grupy kapitałowej i tym samym powstaniem nowej podatkowej grupy kapitałowej, na wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego NIP. W uzasadnieniu organ podatkowy podkreślił, że umowa grupy kapitałowej ma charakter trwały. Oznacza to, że po zarejestrowaniu nie może być zmieniona, rozszerzona na nowe spółki. Naruszenie warunków umowy powoduje utratę przez grupę statusu podatnika. Przedłużenie umowy PGK może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy nowa umowa zostanie zawarta tylko przez podmioty tworzące już istniejącą PGK. Każda zmiana tych podmiotów, polegająca bądź na przyjęciu nowych spółek z grupy kapitałowej, które nie tworzyły dotąd PGK, bądź na wystąpieniu z niej podmiotów, które są stroną obecnej umowy, będzie skutkowała powstaniem nowej PGK (przy założeniu, że pozostałe warunki wynikające z wyżej powołanego art. 1a ustawy o CIT zostaną spełnione), a nie przedłużeniem funkcjonowania grupy obecnie istniejącej. Zdaniem organu interpretacyjnego, w przypadku zmiany składu spółek tworzących PGK w ogóle nie można mówić o jej przedłużeniu, a więc art. 1a ust. 9 ustawy o CIT w takim przypadku nie będzie miał zastosowania.

Wyrok WSA w Gliwicach

Sprawa znalazła finał przed sądem administracyjnym, który skargę spółki oddalił, przyznając rację organowi podatkowemu i argumentacji wyrażonej w wydanej interpretacji podatkowej.

Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny

W komentowanej i rozstrzyganej przez WSA w Gliwicach sprawie przedmiotem sporu pomiędzy stronami była kwestia, czy w przypadku zmiany składu spółek tworzących podatkową grupę kapitałową można mówić o przedłużeniu okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1 a ust. 9 ustawy o CIT i o tożsamości tego podmiotu. Zdaniem spółki zmiana składu PGK, jeżeli spółką dominującą pozostaje ten sam podmiot, nie wyklucza możliwości przedłużenia jej funkcjonowania i nie powoduje powstania nowego podmiotu. Tym samym nie będzie konieczności uzyskania nowego NIP, a jedynie dokonanie jego aktualizacji. Natomiast organ podatkowy stanął na stanowisku, że w razie zmiany dotychczasowego składu podmiotowego PKG nastąpi przerwanie ciągłości jej funkcjonowania (ustanie jej bytu), co będzie prowadziło do powstania nowej grupy kapitałowej, dlatego też spółka reprezentująca grupę w zmienionym składzie podmiotowym będzie zobowiązana do wystąpienia o nadanie nowego NIP dla tej nowej podatkowej grupy kapitałowej. WSA w Gliwicach w tym sporze przyznał rację organowi interpretacyjnemu.

Przemysław Mańko, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38498 )
Array ( [docId] => 38498 )