Skarga klienta na niewłaściwe przetwarzanie jego danych

Data: 13-03-2016 r.

Poznanie obowiązków ADO związanych z prawami osób, których dane dotyczą, jest kluczem do uniknięcia przykrych sytuacji związanych z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku niewłaściwego ich przetwarzania w grę może wchodzić nie tylko odpowiedzialność administracyjna czy cywilna, ale także utrata renomy i zaufania wśród klientów.

Administratorzy danych osobowych coraz częściej otrzymują pytania dotyczące legalności przetwarzania przez nich danych osobowych. W większości przypadków takie skargi są związane z wysyłaniem informacji marketingowych, gdy osoba otrzymująca taką wiadomość uznaje, że jej prawa i wolności zostały naruszone.

 

Co należy rozumieć pod pojęciem naruszenia praw i wolności? Jak powinien zachować się administrator danych osobowych, gdy zwróci się do niego klient z takim zarzutem? Jakie uprawnienia przysługują w tym zakresie ABI i co powinien zrobić administrator danych osobowych, który nie powołał takiej osoby?

By dane były przetwarzane legalnie administrator danych powinien spełnić przynajmniej jeden warunek uprawniający go do wykonywania operacji na danych osobowych, czyli zapewnić tzw. podstawę przetwarzania danych (w grę wchodzą przesłanki określone w art. 23 ust. 1 pkt 1–5 w przypadku danych zwykłych oraz przesłanki z art. 27 ust. 2 pkt 1–10, w przypadku gdy mamy do czynienia z danymi sensytywnymi).Ważne jest również dopełnienie obowiązku informacyjnego (art. 24 lub 25 uodo).

Administrator danych zobowiązany jest także do respektowania praw osób, których dane dotyczą. Mam tu na myśli prawa określone w rozdziale 4 uodo, które dotyczą możliwości kontroli procesu przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo to na administratorze danych spoczywa obowiązek, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadą adekwatności, rzetelności, okresowości, celowości oraz legalności.

Warto zauważyć, że pojęcie właściwego (niewłaściwego) przetwarzania danych osobowych jest pojęciem szerszym niż pojęcie legalności. Zachowania administratora danych możemy oceniać nie tylko z punktu widzenia uodo czy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, ale także powinniśmy uwzględniać orzecznictwo oraz praktykę GIODO. Coraz częściej wysnuwany jest postulat, by procesy przetwarzania danych osobowych oceniać także z punktu widzenia etyki.

Sprawdzenie doraźne po skardze klienta

Warto zauważyć, że w związku ze złożeniem skargi ABI powinien przeprowadzić sprawdzenie doraźne. Wystarczającą przesłanką jest w takim wypadku pozyskanie informacji uzasadniających podejrzenie naruszenia ochrony danych osobowych.

Sprawdzenie takie powinno objąć szeroki zakres działań, które pozwolą ustalić przyczyny oraz osoby odpowiedzialne za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych. Co więcej, o czynnościach tych ABI zobowiązany jest poinformować administratora danych.

A co w sytuacji, gdy administrator danych nie powoła ABI? Do kogo klient powinien skierować skargę na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych? Odpowiedź na pytanie jest prosta.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 uodo, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych (pkt 8).

Ustawa w dalszej części uzależnia postępowanie administratora danych od treści żądań wskazanych w skardze klienta, bardzo ważne jest zatem, aby je prawidłowo zakwalifikować.

Łukasz Onysyk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38723 )
Array ( [docId] => 38723 )