Wniosek o informację publiczną bez podpisu elektronicznego

Data: 09-05-2016 r.

Postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej ma odformalizowany charakter. W praktyce oznacza to, że wnioskodawca może złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej e-mailem bez używania podpisu elektronicznego w celu jego autoryzacji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi spełniać jakiekolwiek wymagań formalnych, poza wymogiem utrwalenia go w formie pisemnej. Złożenie takiego wniosku nie wszczyna postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej kpa).

Brak wymogów formalnych

 

Podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej bardzo często utożsamiają wniosek o informację publiczną z podaniem, o jakim mowa w przepisach kpa. Uznają , że w przypadku wniesienia wniosku drogą elektroniczną powinien być on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przepisy udip zawierają odrębną regulację zasad wnoszenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Nie wymaga on uzasadnienia faktycznego ani prawnego, a nawet dokładnego zidentyfikowania wnioskodawcy.

Konieczne jest jedynie wskazanie zakresu żądanych informacji oraz formy i sposobu ich dostarczenia przez adresata wniosku. Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną.

Podpis elektroniczny nieobowiązkowy

Nieuzasadnione jest wzywanie wnioskodawców na podstawie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez jego podpisanie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi zawierać podpisu, w tym podpisu elektronicznego. Istotne jest jedynie to, aby z jego treści wynikało, czego wnioskodawca żąda, w jakiej formie informacja ma być udzielona i w jaki sposób dostarczona wnioskodawcy.

Przykład
Do urzędu gminy w B. wpłynął e-mailem wniosek stowarzyszenia o udostępnienie informacji na temat wysokości wynagrodzenia wójta. Wniosek nie był autoryzowany podpisem elektronicznym ani profilem ePUAP. Organ uznał, że wniosek nie został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi dla stowarzyszenia. Nie potraktował zapytania jako wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny.

Ze względu na uproszczony charakter postępowania w zakresie udzielenia informacji publicznej podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie jest uprawniony do badania w jego toku prawidłowości reprezentacji wnioskodawcy. Organ nie rozpoznał zatem prawidłowego wniosku stowarzyszenia.

W postępowaniu opartym na przepisach uodip zastosowanie przepisów kpa jest ograniczone. Przepisy kpa stosuje się tylko w sytuacji, gdy organ zobowiązany będzie wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzję o umorzeniu postępowania (art. 16 ust. 2 uodip).

A zatem w przypadku wniosku złożonego e-mailem bez podpisu elektronicznego brak jest podstaw do pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jedynie w razie, gdy organ zamierza w drodze decyzji odmówić udostępnienia informacji lub umorzyć postępowanie, zastosowanie znajdzie art. 63 § 3a kpa.W tych sytuacjach organ może żądać od wnioskodawcy uzupełnienia braków formalnych wniosku, a w razie bezskuteczności wezwania, pozostawić podanie bez rozpoznania.

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38951 )
Array ( [docId] => 38951 )