Akcje nieme w kodeksie spółek handlowych

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 29-08-2012 r.

Akcje nieme to takie, wobec których wyłączone zostało prawo głosu (art. 353 § 3 zd.1 ustawy kodeks spółek handlowych) Istnienie takich akcji stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą każda akcja daje jeden głos (art. 411 § 1 zd.1 ksh.), a akcjonariusz nie może być pozbawiony prawa. Warunkiem emisji akcji niemych jest przyznanie im uprzywilejowania w zakresie dywidendy (art. 353 §3 ksh.)

Dodatkowo w przypadku akcji niemych nie obowiązują ograniczenia co do zakresu przywilejów dywidendowych (art. 353 § 3 zd. 2 ksh.) Oznacza to że związany z akcją niemą przywilej dywidendowy może przyznawać posiadaczowi tej akcji dywidendę, która przewyższa nawet o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Przykładowo w statucie można wprowadzić postanowienie stanowiące, iż akcje określonej serii są pozbawione prawa głosu i przysługuje im dywidenda w wysokości 200% wielkości dywidendy przeznaczonej na wypłatę na podstawie pozostałych akcji. Powyższe nie dotyczy jednak zaliczek na poczet dywidendy art. 353 § 3 zd. 3 ksh. Zaliczki wypłacane także uprawnionym z akcji niemych. Nie mogą, zatem przekraczać więcej niż o połowę wielkość zaliczek przeznaczonych do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 

Akcje nieme mogą korzystać z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (zob. art. 353 § 2 k.s.h. oraz Prawo do dywidendy). Oznacza to, że dywidenda wypłacana jest w pierwszej kolejności za akcje nieme, a dopiero w dalszej kolejności  i tym samym w miarę dysponowania przez spółkę wystarczającymi środkami na rzecz pozostałych akcjonariuszy.

Przyznanie akcjom niemym przywileju dywidendowego , stanowi swego rodzaju rekompensatę za pozbawienie prawa głosu posiadaczy tych akcji. Rekompensata ta nie może przybrać innej postaci, w szczególności innego rodzaju przywileju, np. w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Oczywiście tym bardziej niedopuszczalne jest emitowanie akcji niemych, które nie będą inkorporować żadnego przywileju. 

Akcje nieme są więc zawsze akcjami uprzywilejowanymi . Zasadą jest, iż akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Zasada ta nie dotyczy jednak akcji niemych o czym stanowi art. 351 § 1 zd. 2 k.s.h. Akcje nieme mogą zatem być także akcjami na okaziciela .

Przywilej dywidendowy akcji niemej może być zniesiony - tylko przy jednoczesnym przyznaniu takim akcjom prawa głosu .Zniesienie to może nastąpić w drodze uchwały zmieniającej statut w odpowiedni sposób lub być następstwem wygaśnięcie takiego prawa - o ile zgodnie ze statutem miało ono charakter czasowy .

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35848 )
Array ( [docId] => 35848 )

Array ( [docId] => 35848 )