Czy pracownik spółki z o.o. może spółkę reprezentować w sądzie

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 19-08-2012 r.

Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Wynika z tego, że pracownik spółki z o.o. może reprezentować spółkę przed sądem.

W każdej sprawie pełnomocnikiem procesowym może być adwokat lub radca prawny, współuczestnik sporu, każde z rodziców lub rodzeństwa, małżonek, zstępny strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (art. 87 § 1 k.p.c.).

W niektórych sprawach, szczegółowo określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i w innych ustawach, pełnomocnikiem mogą być następujące osoby:

 • rzecznik patentowy - może być pełnomocnikiem twórcy w sprawach własności przemysłowej,
 • przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych - może być pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej,
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony - w sprawach dotyczących tego majątku lub interesów,
 • osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
 • pracownik osoby prawnej lub przedsiębiorcy, a także pracownik organu nadrzędnego takiej jednostki,
 • przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie - w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o roszczenia alimentacyjne.

 • przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem - w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów - w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów,
 • przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony, a jako pełnomocnik ubezpieczonego także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów - w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń,
 • pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy wobec polskich organów administracji publicznej, na podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, a także banki - w sprawach gospodarczych,
 • pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może być pełnomocnikiem Prezesa tego Urzędu w postępowaniu wywołanym odwołaniem do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • pracownik Urzędu Regulacji Energetyki może być pełnomocnikiem Prezesa tego Urzędu w postępowaniu wywołanym odwołaniem do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25669 )
Array ( [docId] => 25669 )