Jakie warunki powinien spełniać odkup akcji własnych przez spółki publiczne

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 01-10-2012 r.

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2273/2003 wyłącznym celem programu odkupu musi być obniżenie kapitału emitenta lub wypełnienie zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych mogących być przedmiotem zamiany na instrumenty kapitałowe lub pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom emitenta lub spółki stowarzyszonej.

Jedynie przy takim określeniu celu programu odkupu akcji oraz po spełnieniu warunków określonych w art. 4-6 rozporządzenia 2273/2003 możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 8 dyrektywy 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku - Dz. Urz. UE z dnia 12 kwietnia 2003 r., L 96/16).

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2273/2003 program skupu musi m.in. spełniać warunki, jakie na gruncie polskiego ustawodawstwa określa w art. 362 § 1 pkt 8 i § 2 kodeksu spółek handlowych. Emitent jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości (w formie raportu bieżącego) przed rozpoczęciem obrotu pełne informacje szczegółowe dotyczące programu, obejmujące m.in. cel programu, maksymalne wynagrodzenie, maksymalną liczbę akcji, które mają być nabyte oraz okres, na który udzielono zezwolenia na program. Ponadto emitent musi dysponować mechanizmami, które pozwalają ewidencjonować każdą transakcję związaną z programami odkupu i zapewniającymi wypełnienie zobowiązań dotyczących sprawozdania o obrocie, jak również podać do publicznej wiadomości informacje szczegółowe na temat zawieranych w ramach programu odkupu transakcji najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu wykonania takich transakcji.

Określone w art. 5 rozporządzenia 2273/2003 warunki obrotu nakładają szereg ograniczeń co do ceny oraz liczby dziennie nabywanych akcji. Wolumen ten nie może przekroczyć 25% przeciętnej liczby akcji będących średnio każdego dnia w obrocie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym informacje o programie odkupu zostały podane do publicznej wiadomości. Pod warunkami określonymi przez art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2273/2003 może przekroczyć określony limit, przy czym maksymalnie może nabyć do 50% średniej dziennej wielkości.

Co do zasady rozporządzenie 2273/2003 zabrania art. 6 dokonywać sprzedaży akcji własnych w czasie trwania programu oraz przeprowadzać odkup akcji w trakcie tzw. okresów zamkniętych w przypadku podjęcia przez emitenta decyzji o opóźnieniu podania informacji wewnętrznych do publicznej wiadomości. Ograniczenia te nie mają zastosowania, jeżeli emitent jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym lub instytucją kredytową oraz ustanowił skuteczne bariery informacyjne lub dysponuje programem harmonogramowego odkupu lub gdy program odkupu jest prowadzony i zarządzany przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową, które podejmują swoje decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do akcji remitenta, niezależnie od i bez wpływu emitenta w zakresie określenia ram czasowych zakupów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2273/2003z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych Dz.UrzUEL.2010.160.34


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25734 )
Array ( [docId] => 25734 )