Czym jest umorzenie dobrowolne akcji

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Zgodnie z art. 359 ksh, Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza.Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Umorzenie dobrowolne następuje za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę.

Nie jest konieczne, aby w statucie spółki znajdowały się postanowienia określające w jakich przypadkach możliwe jest przeprowadzenia umorzenia dobrowolnego. Nie ma jednak przeszkód w tym, aby statut określał przesłanki, jak i tryb również odnośnie do umorzenia dobrowolnego.

Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Statut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji. Uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją i nie przysługują mu żadne prawa udziałowe.

 

Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem, jak i bez wypłaty takiego wynagrodzenia przez spółkę na rzecz akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu (o tym czy wypłata ta będzie następować decyduje spółka; jakkolwiek akcjonariusz może nie wyrazić zgody na umorzenie - co w praktyce może właśnie dotyczyć zamiaru umorzenia nieodpłatnego).

Wynagrodzenie może mieć zarówno postać „tradycyjną” czyli, wypłata określonej kwoty pieniężnej - obliczona np. według wartości rynkowej umarzanych akcji (kwota ta może zostać wypłacona w szczególności z wypracowanego przez spółkę zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy; zob. art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych) albo wydania przez spółkę świadectw użytkowych na rzecz danego akcjonariusza, statut musi jednak przewidywać możliwość wydania takich świadectw.

Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym (art. 359 § 1 zd. 3 kodeksu spółek handlowych); naruszenie tego wymogu skutkować powinno odmową rejestracji przez sąd obniżenia kapitału w drodze umorzenia akcji.

Skutkiem umorzenia dobrowolnego akcji jest ich nabycie przez spółkę (bez względu na to czy umorzenie następuje za wynagrodzeniem czy pod tytułem darmym). Jest to przypadek nabycia akcji własnych przez spółkę. Przypadek ten należy jednak do katalogu sytuacji, do których nie stosuje się zakazu nabywania akcji własnych przez spółkę (art. 362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych).

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz.U z 2000 Nr 94 poz 1037 ze zm.)


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25692 )
Array ( [docId] => 25692 )