Przywrócenie terminu procesowego - kiedy jest możliwe

Autor: Michał Kuryłek
Data: 29-01-2016 r.

Czynność procesowa podjęta przez zarząd spółki po upływie terminu jest bezskuteczna - nie odnosi żadnego skutku, a więc jest traktowana tak jakby jej w ogóle nie dokonano. W niektórych sytuacjach jednak sąd może przywrócić termin, który zostanie liczony od nowa.

Dość często zdarzają się sytuacje, gdy spółka dokonuje czynności procesowej (np. składa apelację, uzupełnia pozew lub składa dowód) po terminie, mimo że sąd w pismach lub na rozprawie informuje, ile czasu ma na dokonanie danej czynności. Najczęściej jest to wynikiem braku doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych lub zwykłych pomyłek albo niedopatrzenia i zdarza się nie tylko reprezentantom spółek, ale także adwokatom i radcom prawnym - prawnikom profesjonalnie zajmującym się prowadzeniem spraw sądowych.

Należy przestrzegać terminów wskazanych przez sąd. Później trudno będzie przekonać sąd do przywrócenia terminu, a bardzo łatwo przegrać sprawę z powodu uchybień formalnych. 

Czynność procesowa podjęta przez zarząd po upływie terminu jest bezskuteczna. Oznacza to, że nie odnosi żadnego skutku, a więc jest traktowana tak jakby jej w ogóle nie dokonano (art. 167 kpc). Każde opóźnienie w dokonaniu pewnych czynności może spowodować przegranie sporu lub w najlepszym razie jego przedłużenie. Aby uniknąć takich konsekwencji, najlepiej zwrócić się do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu. Dzięki temu zarząd zyskuje możliwość dokonania czynności, na której mu zależy, np. może uzupełnić pozew, choć termin już minął.

Terminy procesowe

Terminy, które obowiązują zarząd, jeśli uczestniczy w procesie (tzw. terminy procesowe), dzielą się na:

  • ustawowe, wynikające wprost z przepisów (np. termin na wniesienie apelacji),
  • sądowe, wynikające z decyzji sądu (np. termin na złożenie odpowiedniego środka dowodowego),
  • instrukcyjne (np. trzymiesięczny termin rozpatrywania tzw. spraw gospodarczych).

Tylko w przypadku przekroczenia terminu ustawowego i sądowego można wnieść wniosek o przywrócenie terminu. Jeśli termin w stosunku do strony nie zacznie biec, to ogóle nie składa się wniosku o przywrócenie terminu.

Warunki przywrócenia terminu procesowego

Jeśli zarząd przekroczy termin procesowy, może złożyć do sądu wniosek o jego przywrócenie (art. 168 § 1 kpc). Jednak aby sąd mógł rozpatrzyć wniosek, należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • złożyć wniosek o przywrócenie terminu;
  • udowodnić, że uchybienie terminu spowoduje dla zarządu ujemne skutki procesowe, np. nie będzie mógł wnieść apelacji,
  • uprawdopodobnić, że przekroczenie terminu nie nastąpiło z winy zarząd, np. na skutek pożaru w siedzibie spółki utracił wszystkie dokumenty związane z prowadzoną sprawą i nie był w stanie odtworzyć wszystkich danych na czas, tak by móc złożyć pismo do sądu,
  • wraz z wnioskiem należy dokonać czynności procesowej, do dokonania której upłynął termin, np. wnieść apelację.

Aby sąd uwzględnił wniosek, trzeba spełnić jednocześnie wszystkie z powyższych elementów. Są one tak samo ważne, w praktyce jednak najistotniejsze i najtrudniejsze jest wykazanie, że przekroczenie terminu nie nastąpiło z winy zarządu.

Wniosek powinien spełniać warunki pisma procesowego, należy więc określić w nim o jaką sprawę chodzi (podać sygnaturę), wskazać sąd oraz strony. Najważniejsze jest jednak umieszczenie w uzasadnieniu wniosku okoliczności uzasadniających wniosek. Okoliczności te trzeba uprawdopodobnić, to znaczy wskazać, że mogą one wpłynąć na przekroczenie terminu.

Ważne jest też dokładne sformułowanie, o co wnosi zarząd. Nie można np. jednocześnie złożyć wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty oraz zażalenia na ich odrzucenie z powodu uchybienia terminu do dokonania czynności.

Jeżeli zarząd twierdzi, że złożył pismo w terminie, a sąd błędnie uznał, że zarząd przekroczył termin - członkowie zarządu powinni wnieść zażalenie. Jeśli natomiast zarząd rzeczywiście przekroczył termin, ale ma jakieś argumenty na swoje usprawiedliwienie - składa wniosek o przywrócenie terminu.

Samo złożenie takiego wniosku nie powoduje wstrzymania postępowania ani wykonania orzeczenia w toczącej się sprawie. Sąd może jednak - stosownie do okoliczności - wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. Warto o tym pamiętać przy formułowaniu wniosku i np. w piśmie o przywrócenie terminu złożyć wniosek także np. o wstrzymanie wykonania wyroku. W ten sposób zarząd może zapobiec wszystkim konsekwencjom niedokonania na czas danej czynności. Oczywiście to sąd będzie podejmować decyzję i składając wniosek, nigdy nie możesz być pewny, czy sąd go uzna.

Równocześnie ze złożeniem wniosku należy dokonać danej czynności procesowej. Składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, trzeba dołączyć do niego samą apelację wraz załącznikami.

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu, sporządzony na piśmie, trzeba złożyć w sądzie, w którym należało dokonać daną czynność. Jeśli np. apelację od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji zarząd składa w tym samym sądzie pierwszej instancji, wtedy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji składa również w sądzie pierwszej instancji.

Wniosek o przywrócenie terminu procesowego należy złożyć w ciągu siedmiu dni od czasu ustąpienia przyczyny niedotrzymania terminu. Jeśli przyczyna uniemożliwiająca złożenie wniosku występuje dłużej niż rok, wówczas zarząd ryzykuje, że proces zakończy się dla spółki niepomyślnie, ponieważ zgodnie z przepisami kpc, przywrócenie terminu po upływie roku jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Najlepiej złożyć wniosek osobiście w sądzie lub wysłać listem poleconym - w ten sposób zarząd będzie dysponować dowodem, że złożył pismo w terminie.

Michał Kuryłek, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38507 )
Array ( [docId] => 38507 )