W razie sporu prawnego warto rozważyć mediację

Data: 24-10-2013 r.

Sąd powszechny jest uznawany za naturalne miejsce rozpatrywania sporów. Tymczasem drogę sądową można pominąć i mimo to uzyskać tytuł wykonawczy zrównany z wyrokiem. Jednocześnie obniży się w ten sposób koszty prowadzonej działalności.

Sam czas oraz energia zaoszczędzone na udziale w procesach zwrócić się mogą spółce w postaci środków pieniężnych. Dlatego też warto skorzystać z mediacji jako alternatywnego środka rozwiązywania sporów prawnych.

Postępowanie mediacyjne

 

Postępowanie mediacyjne ma charakter całkowicie odformalizowany. Odróżnia się tym od postępowania w sądzie polubownym (arbitrażu) oraz od postępowania w ramach sądownictwa powszechnego.

Mediację można zdefiniować jako dobrowolnie przyjmowaną metodę rozwiązywania konfliktu. Kluczową rolę odgrywa bezstronny i neutralny mediator. Towarzyszy on skonfliktowanym przedsiębiorcom w procesie uzgodnień, z zachowaniem całkowitej poufności.

Jednocześnie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego pozwalają na przymusowe wyegzekwowanie ugody zawartej przed mediatorem, jeżeli jedna ze stron nie chce jej później respektować. Natomiast zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez wszczęcie mediacji przerywa się bieg przedawnienia.

Mediacja charakteryzuje się pełną dobrowolnością. Prowadzona jest na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu.

Rodzaje mediacji

Wyróżniamy dwa rodzaje mediacji:

  • na podstawie postanowienia sądu wydanego w toku postępowania oraz
  • umowną.

Mediację prowadzoną na podstawie umowy reguluje art. 1831 kpc. Strony określają przedmiot mediacji – inaczej przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Ponadto wskazują osobę mediatora albo sposób jego wyboru.

Umowa o mediację może zostać zawarta w dowolnej formie. W obrocie prawnym funkcjonuje w postaci samodzielnego porozumienia lub klauzuli mediacyjnej w umowie materialno-prawnej.

Przykład:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy o dzieło będą rozwiązywane przez mediatorów Ośrodka Mediacyjnego X, zgodnie z regulaminem Ośrodka, obowiązującym w dniu skierowania wniosku o mediację.

Złożenie wniosku o mediację

Do zawarcia umowy może też dojść w sposób dorozumiany, tj. poprzez wyrażenie przez spółkę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek o jej przeprowadzenie. Należy zaznaczyć, że taki wniosek jest konieczny w każdym przypadku. Strony mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem w sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody sądowej. Przykładowo są to sprawy o zapłatę należności, wykonanie umowy, ustalenie odszkodowania, roszczenia wspólników lub akcjonariuszy przeciwko spółce, roszczenia ze stosunku pracy.

Umowa o mediację zobowiązuje strony i jeżeli mimo jej zawarcia dojdzie do wniesienia pozwu, to sąd skieruje wówczas strony do mediacji na podstawie art. 2021 kpc.

Umowa o mediację jest wiążąca w razie złożenia pozwu do sądu przez jedną ze stron. W takim przypadku sąd skieruje strony do mediacji na podstawie przepisów kpk.

Różnice między postępowaniem sądowym a mediacyjnym

W przeciwieństwie do sądu państwowego, w postępowaniu mediacyjnym firmy w nim uczestniczące mają wpływ na przydzielenie sprawy konkretnemu mediatorowi. Jest on odpowiednikiem sędziego w postępowaniu sądowym.

Do zalet mediacji należy także możliwość wyboru mediatora, który będzie ekspertem w dziedzinie objętej sporem. Jest to bardzo istotne rozwiązanie dla przedsiębiorców, gdyż rozwój technologii i nowe zjawiska w życiu gospodarczym bardzo często wymagają wiedzy specjalistycznej.

Ten stan rzeczy uwzględnia ustanowiona w art. 1832 § 1 kpc zasada, że mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Informacje o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych gromadzą prezesi sądów okręgowych. Można oczywiście wybrać osobę spoza listy. Istotna jest tu bowiem zgodna wola stron.

Mediatorem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Istnieje także możliwość wyboru mediatora ze stałej listy mediatorów lub uzyskania stosownych informacji z ośrodka mediacyjnego.

Odformalizowanie mediacji

Przebieg mediacji nie został sformalizowany, w szczególności nie znajdują tu zastosowania kodeksowe zasady postępowania dowodowego. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy weszli w spór, zachowują pełną kontrolę nad zakresem i rezultatem uzgodnień.

Za zgodą stron możliwe jest przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. Mediator staje się wówczas pośrednikiem między spółkami i przekazuje ich stanowiska. Jednocześnie ważnym jest, aby dążył do wypracowania rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkie zainteresowane strony.


Tagi: mediacje

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25834 )
Array ( [docId] => 25834 )