Wadliwie złożone pełnomocnictwo powoduje odrzucenie oferty przetargowej

Data: 04-11-2013 r.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje stanowiące dokumentację wchodzącą w skład oferty przetargowej, wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Inaczej dojdzie do odrzucenia oferty przetargowej. Tak stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza (KIO/UZP 1393/13).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny z siedzibą w Poznaniu (dalej: "zamawiający") prowadziła w trybie zapytania o cenę, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących na własne potrzeby. Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty jednej ze spółek. W uzasadnieniu faktycznym Agencja podnosiła, że firma złożyła wraz z ofertą wadliwe pełnomocnictwo. Na mocy art. 26 ust. 3 Pzp została wezwana do jego uzupełnienia. Pełnomocnictwo zostało jednak złożone po upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie dokumentów. W treści wezwania zamawiający wskazał, że brakujące dokumenty należy złożyć w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Rejonowego w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 w nieprzekraczalnym terminie. Natomiast niezłożenie pełnomocnictwa albo złożenie go po terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy z postępowania. Firma przekroczyła termin, a następnie złożyła odwołanie.

W omawianej sprawie określony przez zamawiającego termin na uzupełnienie pełnomocnictwa do podpisania oferty należy uznać za realny i zupełnie wystarczający do dokonania czynności. Jednocześnie izba stwierdziła, że nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania spółki. Nie została bowiem wypełniona żadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających jego merytoryczne rozpoznanie. Następnie izba uznała, że czynność zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty odwołującego w trybie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp jest prawidłowa. Firma w wyznaczonym terminie nie uzupełniła bowiem pełnomocnictwa do podpisania oferty.

Termin, który zamawiający może wyznaczyć dla uzupełniania dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, nie został przez ustawodawcę doprecyzowany. Oznacza to, że zamawiający każdorazowo określa jego długość korzystając z instytucji wezwania do uzupełnienia.
Niewątpliwie jednak powinien to być termin umożliwiający wykonawcom realne uzupełnienie żądanych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń. Jednocześnie zamawiający jest zobowiązany kierować się zasadą szybkości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem nie może dostosowywać terminów na uzupełnienie dokumentów do potrzeb konkretnego wykonawcy, gdyż naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców, na podstawie art. 7 ust. 1 Pzp. W omawianym przypadku izba uznała wyznaczony termin za realny i zupełnie wystarczający. Tym samym zamawiający miał prawo wykluczyć spółkę z postępowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25844 )
Array ( [docId] => 25844 )