Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Data: 03-12-2012 r.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego stabilność zatrudnienia. Osobę taką trzeba dopuścić do pracy na stanowisku, które zajmowała przed urlopem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w tym samym dniu wręczyć jej wypowiedzenie zmieniające.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Obniżeniu nie może ulec również wynagrodzenie.

Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego ma prawo do wynagrodzenia, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Ten przepis Kodeksu pracy ma na celu zapewnienie osobom wracającym z urlopów macierzyńskich podjęcie pracy na dotychczasowym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym, jak również uwzględnienie w wynagrodzeniu zmian (podwyżek), jakie miały miejsce w czasie nieobecności pracownika. W związku z tym, pracodawca ma obowiązek dopuścić osobę powracającą z takiej nieobecności na dotychczasowe stanowisko pracy.

Zakończenie urlopu macierzyńskiego – koniec ochrony

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim oznacza, że pracownik przestaje korzystać ze szczególnej ochrony zatrudnienia. Dlatego też, nawet w tym samym dniu pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające lub definitywne, jeżeli jest taka potrzeba.

Dopuszczalne jest także zawarcie porozumienia zmieniającego np. co do przeniesienia na inne stanowisko pracy, jeżeli obecne zostało zlikwidowane. Można także po powrocie takiej osoby zlikwidować jej stanowisko pracy i albo zwolnić, albo przenieść na inne stanowisko i zmienić warunki pracy i płacy.

Wniosek o urlop wychowawczy – nie można wypowiedzieć umowy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Podobnie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi w okresie od dnia złożenia przez niego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jeżeli więc, po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego, pracownik złoży wniosek o urlop wychowawczy albo o pracę zamiast takiego urlopu nie można go ani zwolnić ani zmienić mu warunków pracy

Podstawa prawna:

  • art. 42, art. 177 § 1, § 4, art. 1832, art. 1861, art. 1868 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26670 )
Array ( [docId] => 26670 )