Pracownicy w ciąży nie można zwolnić nawet po 182 dniach chorobowego

Data: 16-01-2013 r.

Pracownik, który długotrwale choruje, może być zwolniony z pracy. Pracodawca może w takiej sytuacji rozwiązać umowę bez wypowiedzenia po 182 dniach i 3 miesiącach pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. Ta zasada nie odnosi się jednak do wszystkich pracowników.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Pracownica w ciąży – szczególna ochrona przed zwolnieniem

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji całego zakładu pracy. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.

 

W grę nie wchodzi ani wypowiedzenie ani art. 53 kp

Jak wynika z powyższego zakaz rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy dotyczy nie tylko wypowiedzenia umowy (w tym również wypowiedzenia zmieniającego) ale także rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn nie zawinionych przez pracownicę. Jeżeli więc pracownica przedstawi zaświadczenie, iż jest w ciąży, to po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nią umowy o pracę w trybie przewidzianym w art. 53 Kodeksu pracy.

Zwolnienie pracownicy będzie możliwe dopiero po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Chyba, że złoży wniosek o urlop wychowawczy – w takiej sytuacji jej stosunek pracy jest również chroniony.

Podstawa prawna:

  • art. 45 § 1, art. 47, art. 53 § 1, art. 177 § 1 i § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Autor: Katarzyna Pietruszyńska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26677 )
Array ( [docId] => 26677 )