Umowa na zastępstwo nie gwarantuje wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Data: 12-12-2012 r.

Prawo do otrzymania zasiłku macierzyńskiego przy umowie na zastępstwo zależy od tego, kiedy pracownica urodzi dziecko. Jeżeli obowiązek wypłaty powstanie jeszcze w trakcie trwania umowy – ZUS wypłaci stosowne świadczenia.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Pracownica urodzi w trakcie umowy – ma prawo do zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  1. urodziła dziecko,
  2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.

W sytuacji, gdy pracownica urodzi dziecko w trakcie podlegania ubezpieczeniom, a następnie obowiązek taki wygaśnie to będzie ona wciąż miała prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres określony w Kodeksie pracy.

W związku z tym, jeżeli pracownica opisana w pytaniu urodzi dziecko przed zakończeniem umowy, czyli przed 30 listopada – to mimo braku umowy o pracę będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie takie będzie wówczas wypłacał ZUS.

Urodziny po zakończeniu umowy – zasiłku nie będzie

Oprócz sytuacji wymienionych powyżej, zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

  • wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ponadto pracownicy, której przedłużono umowę do dnia porodu, przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. Zasada ta nie dotyczy jednak umowy na czas zastępstwa, gdyż ta nie przedłuża się do dnia porodu. W związku z tym, niezależnie od zaawansowania ciąży, umowa na czas zastępstwa rozwiąże się po upływie terminu na jaki została zawarta. Dlatego też, jeżeli pracownica nie urodzi dziecka przed planowaną datą powrotu zastępowanej pracownicy – po rozwiązaniu umowy nie będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński.

Podstawa prawna:

  • art. 177 § 3, § 33, art. 180 § 3 ustawy z 25 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26671 )
Array ( [docId] => 26671 )