Kiedy można uzyskać status zakładu pracy chronionej

Autor: Matys Łukasz
Data: 30-10-2012 r.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej. Przepisy prawa określają wymagania jakie musi spełniać pracodawca, aby ubiegać się o status zakładu pracy chronionej. Z prowadzeniem zakładu pracy chronionej wiąże się wiele przywilejów.

Kto może się ubiegać o status zakładu pracy chronionej

Status zakładu pracy chronionej może ubiegać się pracodawca, który łącznie spełnia następujące kryteria:

  1. prowadzi przez co najmniej 12 miesięcy działalność gospodarczą;
  2. zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
  3. przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
  • co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

albo

  • co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

4. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

  • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich;

5. zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Spółdzielnia

Spółdzielnia socjalna, powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

Decyzja o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej

O przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej orzeka w formie decyzji wojewoda na wniosek zainteresowanego. Warto pamiętać o tym, że wojewoda zgodnie z przepisami ustawy może zwolnić pracodawców od spełniania niektórych kryteriów.

Odwołanie od decyzji wojewody w kwestii przyznania statusu zakładu pracy chronionej należy wnieść do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26742 )
Array ( [docId] => 26742 )