Kontrola aktywności pracownika na służbowym komputerze

Data: 09-07-2015 r.

Czy pracodawca może sprawdzać adresy odwiedzanych przez pracownika stron internetowych albo treść odbieranych i wysyłanych przez niego ze służbowej skrzynki e-mailowej wiadomości? Czy wolno mu ukarać pracownika za korzystanie ze służbowego komputera do celów osobistych w trakcie godzin pracy? Tak, ale aby kontrolować aktywność pracowników na powierzonych im sprzętach elektronicznych, musi ich najpierw o tym powiadomić (zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych).

W tym celu warto stworzyć procedurę korzystania ze służbowego sprzętu elektronicznego i mieć dowód zapoznania się z nią – w postaci oświadczeń podpisanych przez pracowników.

Zatrudniony ma prawo do prywatności w miejscu pracy

Pracodawcy nie wolno podejmować działań, które wkraczałyby w sferę prywatności pracownika. Uznaje się, że korzystanie z Internetu czy wysyłanie e-maili, choćby na służbowym komputerze, ale z prywatnej poczty pracownika, stanowi element prywatności pracownika.

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Gromadzenie danych dotyczących odwiedzanych przez pracownika na służbowym komputerze stron internetowych, daty i długości trwania tych odwiedzin oraz analiza adresów odbiorców wiadomości e-mailowych i dat ich wysyłania, bez uprzedzenia pracownika o stosowaniu takich działań, stanowią naruszenie art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przyznającego każdemu prawo do poszanowania jego życia prywatnego.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 kwietnia 2007 r. (62617/00) w sprawie Copland przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Pracownik musi wiedzieć wcześniej, że będzie kontrolowany

Pracodawca zainstalował na służbowym komputerze program pozwalający zapisywać widoki ekranu i naciskane klawisze klawiatury oraz obserwować w czasie rzeczywistym pulpit zalogowanego użytkownika. Pracownik nie został o tym w żaden sposób poinformowany.

Inwigilacja zachowań pracownika w systemie komputerowym, jeśli pracownik nie został o tym uprzedzony, jest naruszeniem jego prawa do prywatności. We wskazanym przykładzie pracodawca zapewnił sobie dostęp do wszelkich informacji, dokumentów i wiadomości zapisywanych na komputerze – tymczasem nigdy nie powinien sięgać do folderów i plików wyraźnie oznaczonych (np. w tytule) jako „prywatne”. Ma on jednak prawo zastrzec w wewnętrznych procedurach i poinformować pracowników, że firmowy komputer służy wyłącznie do wykonywania obowiązków pracowniczych, a podwładnemu nie wolno przechowywać w nim dokumentów prywatnych.

Trzeba zawsze powiadomić pracowników

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że pracodawca ma prawo kontrolować aktywność pracownika w systemach komputerowych, ale zawsze powinien z góry uprzedzić o tym podwładnego.

Zdaniem GIODO

„W każdym (…) przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się na kontrolowanie pracowników (…), pracodawca powinien poinformować pracownika o zakresie i celu prowadzonej kontroli. Informacja taka powinna zostać przekazana przed rozpoczęciem działań kontrolnych” (www.giodo.gov.pl).

Wyjątek od powiadomienia?

Zdaniem resortu pracy pracodawca nie ma natomiast obowiązku dodatkowo zawiadamiać pracownika o zamiarze prowadzenia kontroli jego aktywności w służbowym systemie komputerowym, w przypadku gdy pracodawca całkowicie zakazał pracownikom korzystania ze służbowych komputerów w celach prywatnych. Wówczas należy przyjąć, że pracownik powinien bez dodatkowego uprzedzania liczyć się z tym, że całość jego aktywności w systemie komputerowym pracodawcy należy do sfery służbowej, a nie prywatnej.

Zdaniem MPiPS

„(…) Pracodawca powinien uprzedzać o możliwości kontroli służbowej skrzynki e-mailowej pracownika, jeśli w jego ocenie istnieje ryzyko zapoznania się z treścią prywatnej korespondencji pracownika, co może nastąpić w razie wyrażenia przez pracodawcę zgody na wykorzystanie służbowej skrzynki e-mailowej do celów prywatnych”.

Pismo z 24 stycznia 2008 r., nr DPR-I-0712/JS/MF/07

W świetle stanowiska GIODO zdecydowanie bezpieczniej jest jednak poinformować pracownika o możliwości prowadzenia kontroli, bez względu na to, czy pracodawca całkowicie zakazał korzystania ze służbowych komputerów w celach prywatnych, czy też dopuścił okazjonalne ich używanie w celach prywatnych.

Praktycznym rozwiązaniem jest odebranie od pracownika pisemnego oświadczenia, że został przez pracodawcę poinformowany o tym, jak powinien używać służbowego komputera i w jaki sposób pracodawca może to kontrolować. W przeciwnym wypadku pracodawca naraża się na ryzyko, że pracownicy mogą nadużywać przyznanych im uprawnień.

Brak informacji to duże ryzyko

Pracownik, który podejrzewa, że jego komputer jest przez pracodawcę sprawdzany, a o takich możliwych działaniach nie został poinformowany, może skorzystać z przysługującego mu prawa zweryfikowania działań pracodawcy, które kwestionuje. Pomocne w tym zakresie mogą być sądy, Państwowa Inspekcja Pracy i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Pracodawca może być przez te organy pociągnięty do odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej.

Wystarczy poinformować raz

Spółka X wdrożyła regulamin korzystania ze sprzętu elektronicznego przez pracowników. Wszystkie zatrudnione osoby zostały zapoznane z jego treścią. Wśród postanowień regulaminu był wyraźny zakaz wykorzystywania firmowej skrzynki e-mailowej do korespondencji prywatnej, a także klauzula o możliwości kontrolowania przez pracodawcę, czy pracownicy stosują się do wspomnianego zakazu. Jedna z takich kontroli wykazała, że pracownik Y regularnie prowadzi korespondencję prywatną, korzystając ze służbowego adresu e-mailowego. Pracownik otrzymał z tego powodu wypowiedzenie. Odwołał się jednak do sądu pracy, argumentując, że nie został poinformowany o kontroli zawartości jego skrzynki e-mailowej bezpośrednio przed jej przeprowadzeniem.

Pracownik nie ma w tym przypadku racji. Pracodawca w żadnym wypadku nie ma obowiązku uprzedzać pracownika o kontroli każdorazowo przed jej przeprowadzeniem. Wystarczy jednorazowe poinformowanie pracownika, np. przez zapoznanie z treścią odpowiednich regulacji wewnątrzzakładowych.

Marta Madej prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37469 )
Array ( [docId] => 37469 )