Pracodawca nie musi podawać powodu rezygnacji z ZFŚS

Data: 21-05-2015 r.

Jeśli pracodawca chce „uwolnić się” od obowiązku tworzenia ZFŚS, konieczne są odpowiednie zapisy w regulaminie wynagradzania (bądź odpowiednio – w układzie zbiorowym pracy). Rezygnacja z ZFŚS czy też obniżenie wskaźnika odpisu na ZFŚS następuje poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do regulaminu wynagradzania (ewentualnie układu zbiorowego) w drodze aneksu. Trzeba przy tym pamiętać, że z tworzenia ZFŚS nie mogą zrezygnować pracodawcy ze sfery budżetowej – obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spoczywa na tych pracodawcach bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Bez powodu rezygnacji, ale ze zgodą związków lub przedstawiciela pracowników

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie nakładają na pracodawcę obowiązku uzasadniania decyzji o rezygnacji z tworzenia ZFŚS. Należy jednak podkreślić, że decyzja ta nie jest decyzją wyłącznie pracodawcy – do jej akceptacji niezbędna jest zgoda związków zawodowych działających w zakładzie pracy lub przedstawiciela załogi wyłonionego do reprezentowania jej interesów.  

Likwidacja ZFŚS – w 4 krokach

Procedura rezygnacji z tworzenia ZFŚS przedstawia się następująco:  

Krok I. Opracowanie projektu aneksu do regulaminu wynagradzania w sprawie nietworzenia ZFŚS.  

Krok II. Przedstawienie projektu aneksu zakładowym organizacjom związkowym, a gdy one nie działają w zakładzie pracy – przedstawicielowi pracowników.  

Krok III. Po uzyskaniu akceptacji związków lub reprezentanta załogi – ogłoszenie pracownikom treści aneksu w sposób przyjęty w firmie, np.:       

- przekazanie go bezpośrednio każdemu pracownikowi za potwierdzeniem odbioru,      
- umieszczenie w intranecie (wewnętrznej sieci komputerowej),
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń itp.  

Warto przy tym pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku uzyskiwać od każdego pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu (aneksu do regulaminu wynagradzania).  

Pracodawca ma obowiązek podać do wiadomości regulamin wynagradzania w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie, dla ważności tego nie jest jednak wymagane zapoznanie się z nim pracowników.

Wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2006 r. (sygn. akt: II PK 124/06)  

Krok IV. Wprowadzenie zmian w życie – zmiany w regulaminie wynagradzania dotyczące nietworzenia ZFŚS wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania treści zmienionego regulaminu wynagradzania do wiadomości pracowników. Co ważne, nie trzeba wówczas wręczać pracownikom wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę.  

Pracodawca może zrezygnować z tworzenia ZFŚS na czas nieokreślony lub określony, np. na okres 2 lat – wszystko to zależy od zapisów, jakie zostaną zamieszczone w regulaminie wynagradzania.  

Stan środków na koncie funduszu

Niewykorzystane środki, które pozostały na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w dalszym ciągu, zgodnie z treścią regulaminu ZFŚS, powinny zostać wykorzystane jedynie na cele socjalne. Pracodawcy nie wolno spożytkować ich na inne cele.  

Gdy nie ma regulaminu wynagradzania – pismo do pracowników

W sytuacji gdy pracodawca nie ma przepisów wewnątrzzakładowych, takich jak regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy pracy, może poinformować pracowników o rezygnacji z działalności socjalnej w skierowanym do nich piśmie.

Agnieszka Fulara-Jaroszyńska, prawnik, starszy specjalista prawa pracy w Kancelarii Prawa Pracy Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37196 )
Array ( [docId] => 37196 )