Osoby uprawnione do nałożenia na pracownika kary porządkowej

Data: 16-01-2013 r.

Nakładanie kar porządkowych należy do kompetencji pracodawcy. Może on jednak upoważnić inne osoby do działania w imieniu pracodawcy.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  1. karę upomnienia,
  2. karę nagany.

Ponadto za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Uprawnienie pracodawcy lub osoby upoważnionej

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów to pracodawca jest uprawniony do nałożenia na pracownika kary porządkowej. W związku z tym, nawet bezpośredni przełożony pracownika, mimo, iż sprawuje nad pracownikiem faktyczny nadzór i odpowiada za jego pracę, nie ma takiej możliwości.

 

Pracodawca może jednak upoważnić określone osoby do działania w jego imieniu. Może to być jedna osoba (niejako zastępca pracodawcy) bądź kilka osób, np. poszczególni kierownicy czy dyrektorzy, będący równocześnie bezpośrednimi przełożonymi pracowników. W takim jednak przypadku konieczne jest legitymowanie się tych osób udzielonym im przez pracodawcę pełnomocnictwem do działania w jego imieniu.

Jeżeli pełnomocnictwo to jest ogólne (tj. do działania w imieniu pracodawcy) osoba je posiadająca może ukarać pracownika karą porządkową. Jeżeli jednak pełnomocnictwo nie ma ogólnego charakteru, np. zostało udzielone dla dokonywania poszczególnych czynności (np. budżetowych), z jego treści musi wynikać, iż dana osoba uprawniona jest jednocześnie do sprawowania nadzoru i kontroli nad pracownikami, a więc również do ich karania.

Podstawa prawna:

  • art. 108 § 1 i § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Joanna Kaleta
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26758 )
Array ( [docId] => 26758 )