Pracodawca odpowiada za brak badań okresowych pracownika

Data: 16-01-2013 r.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez badań lekarskich. Za skierowanie na badania okresowe i wyegzekwowanie od pracownika tych badań we właściwym terminie odpowiada wyłącznie pracodawca.

Pracodawca, jako organizator pracy w zakładzie, ma m.in. obowiązek dbać o przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz organizować pracę w bezpieczny sposób. Jednym z obowiązków w tym zakresie jest skierowanie pracownika na badania profilaktyczne, które mają stwierdzić, czy pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku.

Pracownik ma obowiązek poddać się tym badaniom na początku zatrudnienia (badania wstępne) a także w trakcie trwania umowy (badania okresowe). Również po trwającej co najmniej 30 dni chorobie pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez badań stwierdzających, czy pracownik może już powrócić do pracy (badania kontrolne).

Niedopełnienie obowiązku skierowania pracownika na badania profilaktyczne obciąża wyłącznie pracodawcę. Podobnie koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Oznacza to, że zaniedbanie przez pracodawcę obowiązków w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia może narazić go na odpowiedzialność karną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.

Pracownik nie wykonuje pracy – wciąż ma prawo do wynagrodzenia

W sytuacji, gdy pracownik z winy pracodawcy nie może wykonywać swoich obowiązków, ponieważ nie posiada aktualnych, obowiązkowych badań wciąż ma prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje bowiem wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:

  • art. 81 § 1, art. 229 i art. 283 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Autor: Michał Culepa
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26759 )
Array ( [docId] => 26759 )