Jakie obowiązki w zakresie BHP ma pracownik

Autor: Ryś Paweł
Data: 29-07-2012 r.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jednak również na pracowniku ciążą określone obowiązki w zakresie BHP, których niedopełnienie może stanowić podstawę do ukarania pracownika karą porządkową lub pieniężną.

Obowiązki pracownika z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy wylicza w szczególności, jakie obowiązki ma pracownik w zakresie BHP.

Pracownik ma między innymi obowiązek wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest zobowiązany stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych. Pracownik musi współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązek szkoleń i badań lekarskich

Pracownik musi przede wszystkim znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w czym pomóc mu ma udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, gdy nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Ten obowiązek pracownika jest o tyle ważny, iż pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

Obowiązki związane z wypadkami w pracy

Co roku w zakładach pracy zdarzają się wypadki w pracy. W razie wypadku przy pracy to pracodawca jest zobowiązany podjąć niezbędne działania, które eliminują lub ograniczają zagrożenie. Pracodawca musi zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Na pracowniku również spoczywają obowiązki w zakresie wypadków w pracy. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.

Obowiązek dbania o ład i porządek

Jednym z obowiązków pracownika w zakresie BHP jest dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. Ponadto pracownik musi stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26804 )
Array ( [docId] => 26804 )