Plan urlopów nie obejmuje całego urlopu wypoczynkowego

Data: 31-12-2012 r.

Plan urlopów ma służyć usystematyzowaniu udzielania urlopów wypoczynkowych w firmie. Na etapie jego tworzenia trzeba wziąć pod uwagę cały urlop pracownika. Są jednak takie części tego świadczenia, których zaplanować nie wolno.

Zasadą jest, że w planie rocznym należy uwzględnić cały przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy, z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie. Oznacza to, że w planie umieszcza się zarówno cały urlop za rok bieżący, jak i urlop zaległy, jeżeli taki pozostał pracownikowi do wykorzystania. Skoro bowiem plan urlopów będzie ustalany na następny rok, to powinien on uwzględniać cały przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy, w tym także ten zaległy.

Natomiast plany sporządzane na krótsze okresy, np. półroczne lub kwartalne, powinny zawierać uzgodnienia co do wykorzystania urlopu w danym okresie. Sporządzanie planów kwartalnych nie oznacza bowiem obowiązku wykorzystania przez wszystkich pracowników części urlopu odpowiadającej okresowi, na jaki sporządza się plan. Może się więc zdarzyć i tak, że niektórzy pracownicy nie będą objęci kwartalnym planem urlopów, z uwagi na chęć wykorzystania przysługującego im urlopu w całości w ramach kolejnego planu kwartalnego.

Bez urlopu na żądanie

W planie nie uwzględnia się jedynie 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Urlop ten podlega nieco innym zasadom niż „zwykły urlop” wypoczynkowy. Pracownik nie musi składać wniosku o urlop na żądanie ani także uzgadniać z pracodawcą terminu jego wykorzystania. Z założenia bowiem jest to urlop na nieprzewidziane sytuacje.

Nie oznacza to jednak, że pracownik może samowolnie udać się na ten urlop – wciąż musi uzyskać zgodę pracodawcy. Pracodawca, ze względu na szczególne okoliczności, może zaś żądaniu pracownika odmówić (zob. wyrok SN z 28 października 2009 r., II PK 123/09, OSNP 2011/11-12/148).

Urlop uzupełniający

Przy ustalaniu plan urlopów, nie można zapomnieć o uwzględnieniu urlopu uzupełniającego, jeżeli w danym roku pracownik nabędzie do niego prawo. W takim przypadku zapis planu urlopów uwzględniający urlop uzupełniający będzie traktowany warunkowo. Jeśli pracownik nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego w trakcie pracy w danej firmie, będzie miał prawo go wykorzystać w terminie ustalonym w planie.

Zaległy wypoczynek

Jeżeli przy sporządzaniu planu urlopów okaże się, że pracownik ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy z zeszłego roku, plan urlopów powinien uwzględniać także i ten urlop. Urlop zaległy musi zostać wykorzystany przez pracownika do 30 września następnego roku.

Wprawdzie urlop niewykorzystany w tym terminie nie przepada, ale pracodawca naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie polegające na nieudzielaniu przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Przedawnienie uprawnień

Nie ma domniemania, że pracownik musi w pierwszej kolejności wykorzystać urlop zaległy. Niemniej jednak takie udzielanie urlopu da pracodawcy gwarancję, że nie złamie on zasad udzielania urlopów i nie narazi się na ewentualną karę.

Jeżeli więc pracownik ma jeszcze do wykorzystania urlop za rok ubiegły, należy dopilnować, aby w pierwszej kolejności wykorzystał on urlop zaległy.

Urlop wskazany w planie urlopów przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stał się wymagalny. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w zależności od okoliczności albo z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje, albo najpóźniej z 30 września następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38).

Podstawa prawna:

  • art. 153, art. 1552a, art. 158, art. 161– 168, art. 1821 § 6, art. 1823, art. 183, art. 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26957 )
Array ( [docId] => 26957 )