Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców z nowymi zasadami

Data: 05-05-2022 r.

Nowe przepisy poświęcone rodzajom zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i zasad ich wydawania zawarto w projekcie rozporządzenia. Dostosowuje ono zasady funkcjonowania zezwoleń, do znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach. 

Od stycznia 2022 r. obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach, która wprowadziła zmianę w art. 90 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten stanowi upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia. Aktem wykonawczym jest obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, które na podstawie zmienionych przepisów może obowiązywać maksymalnie do 29 lipca 2022. Stąd potrzeba nowej regulacji. 

Rodzaje zezwoleń na pracę

Przygotowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projekt przewiduje 6 typów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. 

A - dla osób świadczących w Polsce pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności jest na terenie RP.
B - dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej albo będącego komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo akcyjnej. Dotyczy to także osób świadczących pracę w związku z udzieleniem im prokury
C - dla cudzoziemców pracujących u zagranicznego pracodawcy, delegowanych do oddziałów, zakładów lub podmiotów powiązanych z tym pracodawcą,
D - dla osób wykonujących pracę dla zagranicznego pracodawcy, nieposiadającego w Polsce oddziału, zakładu itp, które zostały na terytorium RP oddelegowane do wykonania jedynie określonych czynności, mających charakter okazjonalny i tymczasowy. Jeśli dana osoba jest delegowana w innym celu, będzie musiała wnioskować o zezwolenie typu E
S - zezwolenie na pracę sezonową u pracodawcy mającego na terytorium Polski siedzibę, miejsce zamieszkania, oddział, zakład etc. 

Co się zmieniło? 

Nowe rozporządzenie przygotowano w oparciu o dotychczas obowiązujący akt prawny. Zawiera przepisy dotyczące typów zezwoleń i trybów ich wydawania, włącznie z katalogiem załączników do wniosków o wydanie zezwoleń. Zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu wynikają ze zmian przywołanych ustaw. W związku z czym maksymalny okres na który można wpisać do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wydłużono do 24 miesięcy. Oświadczenie umożliwia wykonywanie pracy bez przerw, na podstawie kolejnych składanych oświadczeń, nawet przez różne podmioty. Dotychczas obywatel innego kraju miał możliwość pracować nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy na podstawie takiego świadczenia. 

Wnioski elektroniczne

Nowy przepis wskazuje wprost, że wniosek o zezwolenie na pracę może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Ma to usprawnić proces postępowania z wnioskami, które dotychczas trafiały do elektronicznej skrzynki podawczej. 


Zobacz także: W jakim języku polski pracodawca powinien podpisywać z cudzoziemcami (obywatelami Ukrainy) umowy o pracę 

Kontrola tożsamości

Zmiana przepisów uniemożliwia przekazywanie razem z wnioskiem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy. W zamian wprowadzono tryb pozwalający zweryfikować tożsamość podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. 

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z uzasadnieniem - opublikowany w serwisie Rządowego Centrum Legislacji - legislacja.rcl.gov.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41752 )
Array ( [docId] => 41752 )