Jeśli musisz zwrócić dotację, postępuj zgodnie z prawem

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 27-02-2018 r.

Dotacja ma charakter uznaniowy. Organizacja pożytku publicznego (OPP) ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi.

Taki pogląd reprezentują także sądy. Sąd Najwyższy ─ Izba Cywilna w wyroku z 11 maja 2012 r. (sygn. akt II CSK 545/2011) orzekł, że:

„W stosunku do umów ustawodawca zdecydował o przekazaniu na drogę administracyjną orzekania o zwrocie dotacji wydatkowanej niezgodnie z umową, co oznacza, że instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca ma nie tylko kompetencje do wydania najpierw decyzji o przyznaniu dotacji, a następnie występuje, jako strona - zawieranej według normatywnego wzorca - umowy określającej zasady przeznaczenia pochodzących z niej środków, a następnie władna jest ocenić sposób wykonywania umowy i decydować o ewentualnym nakazaniu zwrotu wypłaconych środków”.

Zwrot dotacji traktowany jest jako jedna z kar nakładanych w przypadku stwierdzenia, że organizacja dopuściła się nieprawidłowości w realizacji projektu.

Występuje ona wówczas, gdy organizacja, biorąc udział w realizowaniu projektu, naruszy przepisy prawa wspólnotowego lub prawa krajowego.

Chodzi tutaj o wiele aktów prawa wspólnotowego, takich jak: rozporządzenia, dyrektywy i prawa krajowego ustawy, oraz postanowienia innych dokumentów nakładających na fundację i stowarzyszenie określone obowiązki, np. umowa o dofinansowanie projektu.

Wystąpienie nieprawidłowości warunkujące powstanie obowiązku zwrotu dotacji lub jej części niekoniecznie musi wynikać z błędnych działań organizacji pożytku publicznego.

Taka sytuacja może wystąpić wskutek naruszenia przepisów prawa przez inny podmiot zaangażowany w realizację projektu.

Jednakże ostateczną odpowiedzialność za nieprawidłowe działania ponosi zawsze organizacja, ponieważ to właśnie ona jest zobowiązana do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

Można wymienić kilka błędów towarzyszących zwrotowi dotacji bądź jej części:

  • nieznajomość przepisów prawnych, w szczególności przepisów prawa zamówień publicznych oraz dokumentów dotyczących wdrażania Programu,
  • niestosowanie przez OPP zasad określonych w umowie o dofinansowanie projektu,
  • zmienność przepisów prawa,
  • nierzetelność lub niedokładność przedkładanych przez fundacje czy stowarzyszenia dokumentów,
  • sporządzanie na ostatnią chwilę sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność (brak dokumentacji, błędy rachunkowe).
Przemysław Gogojewicz

prawnik


Tagi: ngo, dotacje

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40870 )
Array ( [docId] => 40870 )