Ewidencja operacji dokonywanych kartą debetową

Data: 17-11-2015 r.

Coraz częściej organizacje pozarządowe posługują się różnego typu kartami płatniczymi. Tego typu operacje muszą znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych organizacji. Warto więc zwrócić uwagę na sposób ewidencji poszczególnych płatności.

Zapłata kartą płatniczą jest obecnie powszechnie stosowaną formą bezgotówkowego regulowania zobowiązań. Zasady wydawania i używania kart płatniczych oraz obowiązki stron umów o karty płatnicze reguluje ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Stosownie do art. 2 pkt 7 tej ustawy karta płatnicza stanowi kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawnia do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu.

Ustawa o rachunkowości nie reguluje, w jaki sposób należy dokonać w księgach rachunkowych zapisów, dotyczących operacji bezgotówkowych i za pomocą jakich kont księgowych te operacje ujmować. Organizacje korzystające z tego rodzaju form płatności powinny samodzielnie ustalić i opisać w polityce rachunkowości zasady ewidencji w tym zakresie.

Zasady ewidencji kartą debetową

W praktyce karty płatnicze w organizacjach pozarządowych są wykorzystywane do następujących czynności:

  1. regulowanie zobowiązań,

  2. wypłata gotówki z bankomatu,

  3. zapłata za towar przez klientów (dotyczy organizacji prowadzących działalność gospodarczą).

Organizacje, dokonując sprzedaży (obrotu) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, są zobligowane na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT do ewidencji obrotów za pomocą raportów fiskalnych. Jest to podstawa do ujęcia sprzedaży w księgach rachunkowych jednostki. Jednostki, u których regulacja utargu następuje kartą płatniczą, mają do wyboru dwie metody księgowania:

  1. za pomocą konta „Pozostałe rozrachunki” (analityka: Utarg regulowany kartą płatniczą) lub

  2. za pomocą konta „Środki pieniężne w drodze”.

Wybór zależy od samej organizacji i powinien mieć odzwierciedlenie w polityce rachunkowości. Samo rozliczenie transakcji kartą w tym przypadku następuje na bazie otrzymanego wyciągu bankowego, na którym zewidencjonowany jest wpływ środków pieniężnych z tytułu sprzedaży. Niestety dla sprzedawców najczęściej jest on obarczony prowizją za płatność kartą, która jest ewidencjonowana jako koszt rodzajowy (podatkowej działalności) na koncie „Usługi obce” (w analityce: „Prowizje za płatności regulowane kartą” lub na koncie zespołu nr 5 w przypadku rachunku zysków i strat w formie kalkulacyjnej).

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38049 )
Array ( [docId] => 38049 )