Niedozwolone klauzule w umowne pośrednictwa

Data: 09-03-2016 r.

Opracowując umowy pośrednictwa, którymi jako pośrednicy posługujemy się w prowadzonej działalności gospodarczej, warto wiedzieć, że istnieje takie pojęcie jak niedozwolone klauzule umowne, których nasze umowy nie mogą zawierać.

Wystarczy jednak spojrzeć na umowy zawierane przez pośredników, aby nie mieć złudzeń co do tego, że część z nich nie zaprzątała sobie tym głowy. Najczęściej słyszy się, że nie uważają oni za konieczne dokonanie zmiany zapisów w swoich umowach, gdyż uznają, że stosowane przez nich postanowienia nie brzmią identycznie z zapisami widniejącymi w rejestrze. Należy jednak zwrócić uwagę, że takie tłumaczenie się nie ma podstaw prawnych, gdyż istotna jest faktyczna treść postanowienia, a nie jego literalne brzmienie.

Definicja kodeksowa

Kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy, tzw. niedozwolone klauzule umowne. Nie dotyczy to jednak warunków określających główne świadczenia stron, jeżeli zostały one sformowane w sposób jednoznaczny. Zgodnie z Kodeksem cywilnym w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

 1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,

 2. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 3. wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,

 4. przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,

 5. zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,

 6. uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,

 7. uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,

 8. uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,

 9. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,

 10. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,

 11. przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,

 12. wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,

 13. przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,

 14. pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,

 15. zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,

 16. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

 17. nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,

 18. stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

 19. przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,

 20. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,

 21. uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

 22. przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,

 23. wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Rejestr Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Niedozwolone klauzule wpisuje się do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnego też na stronie internetowej Urzędu. Aby sprawdzić, czy klauzule zawarte w stosowanej przez nas umowie pośrednictwa są zgodne z prawem, wystarczy odwiedzić stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uznanie klauzuli za niedozwoloną

Fakt, że stosowane przez nas klauzule nie znajdują się w rejestrze, nie znaczy, że się w nim nie mogą znaleźć, jeżeli można je zakwalifikować do kodeksowej definicji niedozwolonych postanowień umownych. Powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwoloną klauzulę umowną może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę.

Paweł Puch, specjalista ds. nieruchomości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38696 )
Array ( [docId] => 38696 )