Jak przebiega uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Bogumiła Olkowska
Data: 03-09-2020 r.

Uzgodnienia są formą wiążącego wpływu jednego organu na drugi. Możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania jest uzależniona od akceptacji jej treści przez organ uzgadniający. Ponieważ  uzgodnienie jest swego rodzaju ingerencją w kompetencje planistyczne organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), jest ona dopuszczalna tylko w ramach i na podstawie przepisu prawa, wyznaczającego granice tej ingerencji. W artykule przedstawiono charakter uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, procedurę uzgadniania oraz uprawnienia stron. Ponadto omówiono wybrane przykłady uzgodnień mogących stwarzać problemy w procesie administracyjnym.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez właściwy organ jest uwarunkowane łącznym spełnieniem warunków wskazanych w art. 61 ust. 1 ustawy z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 293). Jednym z wymogów jest zgodność decyzji z przepisami odrębnymi (art. 61 ust. 1 pkt 5).

Zbadanie tej zgodności następuje poprzez dokonanie przez organ uprawniony do wydania decyzji (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) uzgodnień ze stosownymi organami.

 

Organ uprawniony nie może wydać decyzji o warunkach zabudowy jeśli pominie obowiązek uzgodnień, co daje podstawy do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Listę organów wraz z zakresem merytorycznym uzgodnień zawiera art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu, mający zastosowanie zarówno do uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Konieczne do uzgodnienia

Ustawodawca wskazał następujące zagadnienia konieczne dla uwzględnienia w procesie określania warunków zabudowy terenu, i tak dla:

-      inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych - decyzję należy uzgodnić z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

-      obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków (wpisanych do rejestru zabytków, na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanych za pomnik historii, na terenie parku kulturowego) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków - z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

-      obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani - z dyrektorem właściwego urzędu morskiego;

-      terenów górniczych - z właściwym organem nadzoru górniczego;

-      udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych - z właściwym organem administracji geologicznej;

-      terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska;

-      gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych;

-      obszarów położonych w granicach parku narodowego i jego otuliny - z dyrektorem parku;

-      innych niż parki narodowe obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, przy czym nie wymagają uzgodnienia te inwestycje, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;

-      obszarów przyległych do pasa drogowego   - z właściwym zarządcą drogi;

-      obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym - z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;

-      w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego oraz o znaczeniu krajowym ujętych w programach sporządzonych przez ministrów i organy centralne - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym- z wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą;

-      obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - z  ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

-      lokalizacji we wzajemnym sąsiedztwie nowych inwestycji i zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zmian w tych zakładach mających wpływ na ryzyko wystąpienia awarii - z właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska

-      terenów, na których: znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, wyznaczono powierzchnie ograniczające zabudowę lub wydano decyzję o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym pod względem bezpieczeństwa ruchu lotniczego i prawidłowego funkcjonowania lotniczych urządzeń naziemnych - z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

-      terenów, na których: znajduje się lotnisko, wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody, wydano promesę lub zezwolenia na założenie lotniska - z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

-      obszaru właściwego portu lub przystani (z wyłączeniem morskich portów wojennych i terenów zamkniętych zlokalizowanych w granicach portu lub przystani morskiej) z - podmiotem zarządzającym (przepis obowiązujący od 2019 r.)

 

Nowością jest wchodzący w życie od 19 września 2020 r. wymóg uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dotyczących stref ochronnych terenów zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej z właściwym organem wojskowym, czyli z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym.

Istnieje wyjątek od zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta: na „terenach zamkniętych” w rozumieniu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wojewoda. Tereny zamknięte to obszary o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, wyznaczane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Status terenu zamkniętego mogą otrzymać np. obszary zajęte pod stanowiska kierowania państwem oraz dowodzenia wojskiem w razie zagrożenia bezpieczeństwa i wojny, porty wojenne, lotniska wojskowe, składy i magazyny amunicji oraz uzbrojenia, obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków obronnych, obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych, a także obszary, przez które przebiegają linie kolejowe, decyzje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Wpływy organów

Uzgodnienia są formą wiążącego wpływu jednego organu na drugi, a możliwość wydania decyzji jest uzależniona od akceptacji jej treści przez organ uzgadniający. Ponieważ  uzgodnienie jest swego rodzaju ingerencją w kompetencje planistyczne organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), jest ona dopuszczalna tylko w ramach i na podstawie przepisu prawa, wyznaczającego granice tej ingerencji.

Ewentualne wątpliwości co do zakresu uzgodnień należy zatem interpretować w sposób zawężający, czyli na korzyść kompetencji organu gminy.

Interpretacja zawężająca oznacza, że odmowa uzgodnienia może nastąpić jedynie po wskazaniu normy prawnej, która na to pozwala, np. zakazuje zawartych w projekcie rozstrzygnięć. Jednocześnie organ uzgadniający nie może formułować pożądanych zakresów parametrów danej inwestycji, doprecyzowujących treść decyzji o warunkach zabudowy i warunkujących jej pozytywne uzgodnienie.

Orzecznictwo

„Przedmiotem postępowania uzgodnieniowego jest projekt decyzji o warunkach zabudowy w takim kształcie, w jakim organ główny zamierza wprowadzić go do obrotu prawnego. Zgodę na to musi wyrazić organ uzgadniający, który w przypadku odmowy uzgodnienia nie ma podstaw prawnych do wprowadzania warunków, na jakich uzgodnienie projektu mogłoby zostać dokonane, w przeciwieństwie do odmowy uzgodnienia projektu planu miejscowego, gdzie organ określa warunki na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…). To na organie wydającym decyzję o warunkach zabudowy spoczywa obowiązek ustalenia – oczywiście zgodnie z wnioskiem inwestora – treści osnowy decyzji, a więc również ustalenia projektowanych maksymalnych i minimalnych parametrów tej inwestycji, które mają być poddane uzgodnieniu. Organ uzgodnieniowy nie jest bowiem kompetentny do formułowania za organ główny nowej treści osnowy decyzji o warunkach zabudowy.

Wyrok NSA z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 908/15)

Sąd orzekł, że nawet część ustaleń projektu decyzji niezgodna z przepisami lub ustalenia na tyle nieprecyzyjne, że nie mogą być zweryfikowane przez organ uzgadniający, mogą być podstawą nieuzgodnienia projektu.

Orzecznictwo:

(…) Po trzecie, art. 53 ust. 5c w związku z art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wzorców kontroli, z których wynika, że regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadniający projekt decyzji o warunkach zabudowy ma kompetencję do orzekania w sprawie zgodności projektu decyzji z przepisami o ochronie przyrody tylko przez 21 dni od otrzymania projektu. Tym samym w przypadku dostrzeżenia potencjalnej niezgodności z prawem tego projektu, zgodnie z zasadą przezorności, nie może uzgodnić go pozytywnie, ponieważ mogłoby dojść do wydania niezgodnej z prawem decyzji o warunkach zabudowy przez organ główny. Ponadto z uwagi na tak krótki okres weryfikacji projektu decyzji organ uzgadniający nie ma podstawy prawnej (zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 w związku z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) do określania maksymalnych i minimalnych parametrów inwestycji stanowiących warunki uzgodnienia przyszłej decyzji, ponieważ to na organie głównym spoczywa obowiązek przedstawienia skonkretyzowanych ustaleń w projekcie decyzji, przygotowywanym przez uprawnionego architekta. Na treść tej decyzji organy uzgadniające wydają jedynie zgodę albo jej odmawiają. Skoro więc część ustaleń projektu była wprost niezgodna z przepisami § 3 ust. 1 pkt 5 i 7 (co potwierdził Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku) oraz pkt 3, 6 i 8 rozporządzenia, a część ustaleń z uwagi na ich niedookreśloną treść nie poddawała się weryfikacji z § 3 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia oraz art. 33 ust. 1, to negatywne stanowisko organów uzgadniających było w pełni prawidłowe.

Wyrok NSA z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 908/15)

Procedura uzgodnień

Uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (tak wynika z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Stroną w postępowaniu jest inwestor i musi on być poinformowany przez organ załatwiający sprawę o fakcie zwrócenia się do innego organu o zajęcie stanowiska.

Postanowienie w ciągu 2 tygodni

Wyrażenie stanowiska organu uzgadniającego następuje w drodze postanowienia (wyjątkiem od tej zasady są uzgodnienia z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o czym w dalszej części artykułu) i powinno być przedstawione niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania.

Trzy tygodnie dla ochrony przyrody

Odmienny – 21 dniowy - termin ustawodawca wyznaczył dla uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie form ochrony przyrody innych niż parki narodowe. Ustawa o planowaniu doprecyzowuje, że w przypadku niezajęcia stanowiska w powyższym terminie uzgodnienie uważa się za dokonane (uzgodnienie w tzw. trybie milczącym). Jak wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 1311/12, rozstrzygnięcia wydane przez organy administracyjny po wskazanej dacie nie mogą wiązać w sprawie.

Wniesienie zażalenia w ciągu 7 dni

Na uzgodnienie o negatywnej treści - inwestorowi, jako stronie postępowania - i wyłącznie jemu, przysługuje prawo do wniesienia zażalenia. Powinno ono zostać wniesione w terminie 7 dni od doręczenia negatywnego stanowiska w sprawie uzgodnienia. Strona niezadowolona powinna skierować je do właściwego organu odwoławczego, czyli do organu administracji publicznej wyższego stopnia w stosunku do organu uzgadniającego, za pośrednictwem organu, który zajął negatywne stanowisko.

Zażalenie nie wstrzymuje postanowienia

Wniesienie zażalenia nie skutkuje wstrzymaniem wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione. W przypadku, gdy uzgodnienia dokonuje minister, należy zwrócić się do niego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Zapamiętaj!

W przypadku uchylenia postanowienia uzgadniającego, przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie ma zastosowania uzgodnienie milczące. Wówczas postępowanie toczy się na ogólnych zasadach kpa, a organ decyzyjny ma obowiązek oczekiwać na wydanie postanowienia przez organ uzgadniający.

Uzgodnienia przy zagrożeniu powodzią

Jak wspomniano wcześniej, uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dokonywanego przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, dokonuje się inaczej niż w  drodze postanowienia, a mianowicie w drodze decyzji.

W akcie tym określa się wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy i zagospodarowania terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W tym samym trybie administracyjnym następuje również odmowa uzgodnienia, a jej zakwestionowanie polega na wniesieniu odwołania do Prezesa Wód Polskich przez wnioskodawcę, który jest stroną w postępowaniu o wydanie decyzji uzgadniającej.

Przesłanki dla rozstrzygnięcia w tym zakresie określa art. 166 ustawy Prawo wodne. Otóż Wody Polskie dokonując uzgodnień uwzględniają prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie.

Przyczyny odmowy uzgodnienia

Podstawą decyzji odmownej mogą być sytuacje, kiedy planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym; stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków,naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym lub utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.

 

Warto zauważyć, że przesłanki te nie są dookreślone, a tym samym pozostawiają stosunkowo szerokie pole oceny danej sprawy.

Na bardziej szczegółowe omówienie zasługują przypadki uzgodnień w zakresie zadań rządowych oraz z właściwym zarządcą drogi, jako uregulowane w sposób problematyczny i mogące komplikować proces administracyjny.

Uzgodnienia w zakresie zadań rządowych

Celem tych uzgodnień jest podtrzymanie rezerw terenów pod zaplanowane uprzednio inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Zarówno w przepisie art. 53 ust. 4 pkt 10 oraz pkt 10a wskazano tę samą listę organów (marszałka, wojewodę i starostę) właściwych do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego.

Różnica polega na odniesieniu do zadań rządowych ujętych w programach sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej, przyjmowanych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów (pkt 10), a inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Jednocześnie przepis art. 39 ust. 5 wymaga umieszczenia w planie wojewódzkim tych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.

W świetle przywołanych przepisów może budzić wątpliwości właściwość marszałka do uzgadniania zadań rządowych.

Uzgodnienie przez niewłaściwy organ

Opisywany problem kompetencji jest o tyle istotny, że w przypadku dokonania uzgodnienia przez organ niewłaściwy należy uznać, iż tak naprawdę nie doszło do uzgodnienia decyzji, ponieważ postanowienia nie wydał właściwy organ. Jeśli wniosek został przedłożony niewłaściwemu organowi, nie można też założyć uzgodnienia w trybie milczącym. W sytuacji kiedy wymaganego uzgodnienia nie dokonano, zachodzi podstawa do wznowienia postępowania.

Właściwość rzeczowa i miejscowa

Zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie trudno jest dopatrzeć się jednolitego stanowiska w tym temacie. Część specjalistów jest zwolennikiem interpretacji, w której organy dokonują uzgodnień w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, a więc uzgodnienia w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dokona starosta, o znaczeniu wojewódzkim - marszałek województwa, a w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym będzie to wojewoda.

Przykładem poparcia tej interpretacji jest wyrok NSA, dotyczący uznania wojewody, jako organu właściwego do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w zakresie budowy drogi krajowej.

Orzecznictwo

1. Analizując przepisy art. 53 ust. 4 pkt 10 i pkt 10a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy kwestię kompetencji organów do dokonywania uzgodnień w oparciu o te przepisy oceniać z punktu widzenia charakteru konkretnych zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, z uwagi na które konieczne jest dokonanie uzgodnienia.

2. Skoro budowa dróg krajowych i zarząd nimi jest zadaniem publicznym realizowanym przez organ administracji rządowej, jakim jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, to uznać należy, że także i czuwanie nad tym, by możliwe było zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zakresie budowy drogi krajowej, należy do zadań administracji rządowej. Jeśli ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje, jako jedną z form zabezpieczenia możliwości przyszłej realizacji inwestycji budowy drogi krajowej, uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego zaplanowanego na takim terenie, to w sytuacji wskazania wojewody wśród podmiotów kompetentnych do dokonania takiego uzgodnienia w art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy, nie ma podstaw, by uznać, że jest on w tym zakresie organem niewłaściwym. Skoro żaden przepis nie przewiduje kompetencji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy - to uznać należy, że wojewoda, pomimo braku szczególnych kompetencji w zakresie zarządu dróg krajowych, właściwy jest do dokonania tego uzgodnienia na podstawie przywołanych wyżej przepisów, skoro na terenie zaplanowanej inwestycji plan zagospodarowania przestrzennego województwa przewiduje budowę drogi krajowej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 marca 2011 r., sygn. akt: II OSK 72/10

Zarówno marszałek, jak i wojewoda

Nieco inną interpretację przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 stycznia 2007 r., sygn. akt.  II OW 55/06 wskazując zarówna marszałka jak i wojewodę, jako organy właściwe do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na terenie działki leżącej w pasie terenu zarezerwowanym pod autostradę.

W sprawie tej wójt wystąpił do marszałka województwa o uzgodnienie wspomnianej decyzji, jednak ten ostatni uznał się za organ niewłaściwy w sprawie i przekazał ją wojewodzie.

Jak uzasadnia NSA, planowana autostrada została, jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczona w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Jednocześnie zadania w zakresie budowy autostrad są zadaniami rządowymi, przy czym zwrotu „w zakresie zadań rządowych”, użytego w art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu, nie należy utożsamiać z zakresem pojęcia „programu zawierającego zadania rządowe”, występującego w art. 48 tej ustawy: Inaczej mówiąc z faktu nie zamieszczenia danego przedsięwzięcia (inwestycji) w „programie”, o którym mowa w ww. art. 48 ustawy o planowaniu, nie można wnioskować, że to przedsięwzięcie (budowa autostrady), nie znajduje się „w zakresie zadań rządowych” w rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu, gdyż to wynika z innych przepisów powołanych wcześniej, jak np. ustawa o drogach publicznych, ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. (…)

Nie ma jednak chyba wątpliwości, że budowa autostrady A2 jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i z tego tytułu została zamieszczona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa M. - Uchwała Sejmiku Województwa M. Nr (…) z 7 czerwca 2004 r. Jednak nie można zapominać, że tego typu inwestycje, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu, umieszcza się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, jeżeli wcześniej zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością (ust. 5 ww. przepisu). Za taki dokument w rozumieniu powyższego przepisu należy uznać rozporządzenie Rady Ministrów (…).

Konkluzją sądu jest następujące stwierdzenie: Nie ma więc chyba wątpliwości, że powyższy akt normatywny, stanowiący akt wykonawczy do ustawy do ustawy o drogach publicznych, obowiązuje organy administracji rządowej, jaki i samorządowej.

Uzgodnienie z zarządcą drogi

Trudności dla inwestora może powodować podjęcie inwestycji polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej. Oprócz przepisów art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, kwestię zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu, a więc mieszczącą się w tym samym zakresie, reguluje również ustawa z 3 marca 2020 r. o drogach publicznych.

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi (art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony, niemniej wygasa po trzech latach, jeżeli w tym czasie inwestycja nie zostanie zrealizowana. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.

W zezwoleniu na przebudowę zjazdu określa się - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się pouczenie o innych obowiązkach dotyczących procesu budowlanego.

Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia albo wydać je na czas określony.

Inwestor musi się liczyć z możliwością nałożenia kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z parametrami określonymi w zezwoleniu.

Zapamiętaj!

Od 19 września 2020 roku zezwolenie na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Decyzja o warunkach zabudowy

Ustawa o drogach publicznych (w art. 29 ust. 6) jednoznacznie precyzuje, że budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wątpliwość dotyczy faktu - czy dla wykonania zjazdu wystarczające będzie uzyskanie uzgodnienia wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla takiego przedsięwzięcia.

Dylematy te wydaje się wyjaśniać następujący wyrok NSA:

Orzecznictwo

Kwestią budowy zjazdów, jako elementów systemu drogowego, w aspekcie dróg publicznych, zajmuje się ustawa o drogach publicznych. Ustawa ta ustanawiając kompetencje dla zarządcy drogi do ustalenia lokalizacji na budowę zjazdu, w takiej sytuacji, jaka występuje w niniejszej sprawie, powinna być traktowana jako lex specialis w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja na lokalizację zjazdu, stanowiąca władcze rozstrzygnięcie, nie tylko jest wynikiem wyrażenia woli zarządcy drogi, ale również pełni funkcję taką, jak decyzja o warunkach zabudowy, wydawana na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. sytuuje daną inwestycję w konkretnej przestrzeni. Tym samym inwestor nie musi się ubiegać o odrębną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zjazdu. Istotne znaczenie ma przy tym, że ten sam organ administracji jest właściwy do wydania zarówno jednej, jak i drugiej decyzji.

Wyrok NSA z stycznia 2009 r. sygn. akt II OSK 1722/07

W wyroku tym czytamy również, że: stosownie do unormowań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasadniczym jej celem jest stworzenie warunków do podejmowania przez organy administracji publicznej odpowiednich działań, prowadzących do zachowania ładu przestrzennego. Przepis art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje, że sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla wszelkich inwestycji, które nie są inwestycjami celu publicznego, ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja ta jest wydawana przy zachowaniu ustawowych wymogów a zwłaszcza zamieszczonego w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. wymogu kontynuacji funkcji i elementów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, składających się na zasadę podobieństwa. Nie ma wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie co do tego, że przepis ten, żądający dla wydania decyzji o warunkach zabudowy spełnienia łącznego wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków, jako bezwzględny wymóg uwzględnienia wniosku o wydanie decyzji, w istocie w niniejszej sprawie nie może mieć zastosowania, chociażby z tej przyczyny, że w sytuacji gdy przedmiotem sprawy jest lokalizacja zjazdu, w żadnym razie nie można mówić o jakiejkolwiek kontynuacji funkcji i innych warunkach wynikających z tego przepisu.

Wjazd elementem zagospodarowania nieruchomości

Ponadto z przytoczonego wyroku wynika, że tryb decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ma zastosowanie dla budowy wjazdu, jako elementu zagospodarowania nieruchomości: Warunki zabudowy nieruchomości położonej przy drodze publicznej mogą obejmować także wjazd. Wówczas powinien on być zawsze związany z rozplanowaniem inwestycji na danej nieruchomości i konieczne będzie przed wydaniem decyzji, uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Podsumowując istotne jest, aby inwestor przed rozpoczęciem procedur sprecyzował jakiego przypadku będzie dotyczył jego wniosek, a co za tym idzie na których aktach prawnych powinien się oprzeć.  

Bogumiła Olkowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41210 )
Array ( [docId] => 41210 )