Jak skutecznie zaskarżyć plan zagospodarowania przestrzennego

Kategoria: Prawo budowlane
Data: 18-05-2017 r.

Właściciel nieruchomości planuje inwestycję budowlaną, ale plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość zabudowy działki. W jaki sposób można zmienić niekorzystne dla inwestora zapisy planu? Podpowiadamy, jak krok po kroku przebrnąć przez skomplikowaną procedurę zaskarżenia planu.

Planowane przez inwestora przedsięwzięcie musi być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli postanowienia planu wykluczają jego realizację, nie zawsze oznacza to, że inwestor stoi na przegranej pozycji. Plan zagospodarowania przestrzennego powinien być uchwalony z zachowaniem ściśle określonych zasad i trybu jego sporządzania. Naruszenie wymogów w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz procedury uchwalenia planu uzasadnia zaskarżenie planu do sądu administracyjnego i żądanie stwierdzenia jego nieważności. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że w ramach procedury planistycznej inwestor nie składał uwag co do tych zapisów planu, które następnie uczynił przedmiotem swojej skargi.

Jak wykazać interes prawny

 

W pierwszej kolejności należy zbadać, czy inwestor posiada interes prawny w zaskarżeniu planu. Uprawnienie do wniesienia skargi na uchwałę w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego przysługuje bowiem jedynie tym podmiotom, które wykażą interes prawny. Interes prawny w zaskarżeniu planu zachodzi wówczas, gdy postanowienia planu oddziałują negatywnie na prawną sytuacją inwestora. Innymi słowy ograniczają lub pozbawiają go prawnie gwarantowanych uprawnień. Wobec tego o tym, czy dany podmiot ma w zaskarżeniu planu interes prawny, przesądzają przepisy prawa.

Przykład:

Przykład

J.K. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej postanowieniami planu. Zapisy planu przewidują dla nieruchomości J.K. funkcję zieleni urządzonej z zakazem zabudowy. J.K. ma interes prawny w zaskarżeniu planu, albowiem zapisy planu ograniczają jego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

Inwestor będzie mógł powołać się na naruszenie jego interesu prawnego, jeżeli jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości objętej postanowieniami planu, a zapisy planu ograniczają sposób wykonywania przez niego prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości.

Interesu prawnego nie należy mylić z interesem faktycznym, którego posiadanie nie legitymuje do zaskarżenia planu.

Koniec

Postanowienia planu może zaskarżyć także inwestor, którego działka nie jest objęta planem. W tym celu powinien wykazać, że przeznaczenie gruntów sąsiednich ma bezpośredni i realny wpływ na wykonywanie przez niego prawa własności (użytkowania wieczystego) w stosunku do jego nieruchomości. Podstawą do kwestionowania planu w takiej sytuacji mogą być zawarte w planie regulacje dotyczące tzw. prawa sąsiedzkiego, tj. art. 144 kc, który stanowi o zakazie ujemnego oddziaływania na cudzą nieruchomość w drodze tzw. immisji.

Przeczytaj więcej na: prawonieruchomosci24.pl

Agnieszka Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40379 )
Array ( [docId] => 40379 )

Array ( [docId] => 40379 )