Jakie są skutki uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kategoria: Prawo budowlane
Data: 05-04-2019 r.

Objęcie obszaru całego kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego byłoby najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów. Na przestrzeni lat widać, że gminy podejmują coraz więcej tego rodzaju aktów. Jednocześnie jednak pojawiła się praktyka uchylania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, kiedy może dojść do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jakie są tego skutki.

Jaki jest cel planowania przestrzennego?

Za podstawę działań przy planowaniu przestrzennym uznaje się ład przestrzenny (czyli ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne) i zrównoważony rozwój. Należy więc zastanowić się, czy gmina uchylając miejscowy plan w ogóle bierze pod uwagę te dwa czynniki.

 

Ustawodawca wymienił przepisy i okoliczności jakie należy brać pod uwagę przy planowaniu przestrzennym. Są to:

 • wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

 • walory architektoniczne i krajobrazowe;

 • wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;

 • wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;

 • walory ekonomiczne przestrzeni;

 • prawo własności;

 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

 • potrzeby interesu publicznego;

 • potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;

 • zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

 • zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;

 • potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Dodatkowo, ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, gmina musi rozważyć interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Natomiast w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez:

 • kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;

 • lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu;

 • zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów;

 • dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz na terenach położonych na obszarach innych wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy, przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.

Skoro ustawodawca tak dużo uwagi poświęcił planowaniu przestrzennemu to, czy uchylenie obowiązującego miejscowego planu w ogóle kształtuje ład przestrzenny? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć bez analizy konkretnych sytuacji, stanów faktycznych oraz prawnych. Trzeba jednak pamiętać, że podejmując decyzję o uchyleniu miejscowego planu należy liczyć się z możliwością unieważnienia takiej uchwały, a nawet uchwały o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi regulować:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

 • zasady kształtowania krajobrazu;

 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;

 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

 • zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

 • stawki procentowe opłaty jednorazowej.

Uchylenie miejscowego planu bez żadnej procedury

W praktyce zdarzają się sytuację, w których rada gminy podejmuje decyzję o uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez przeprowadzenia żadnej procedury. Po prostu na sesji zostaje przegłosowana uchwała uchylająca. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że w świetle przepisu każda zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, będąca przecież zmianą przepisu gminnego, wymaga przestrzegania ustalonego trybu postępowania, jak przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Przy czym nie ma możliwości pominięcia, bez względu na rodzaj i zakres zmian, czynności przewidzianych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli m.in. uzgodnień, opiniowania, umożliwienia składania wniosków i złożenia uwag).

Pominięcie czynności przewidzianych w ustawie stanowi istotne naruszenie trybu uchwalania zmian planu, a tym samym powoduje nieważność uchwały (w tym przypadku nieważność stwierdzi wojewoda albo sąd administracyjny).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera kompleksową regulację dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza przepisy dotyczące istoty tego planu i trybu jego przygotowania. W ich świetle brak jest podstaw do podjęcia przez radę gminy uchwały jedynie uchylającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w całości, czy też w części.

Podjęcie uchwały o uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez wyraźnej podstawy ustawowej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz pozbawienie zainteresowanych prawa do składania uwag stanowi kwalifikowane naruszenie procedury planistycznej i daje podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały.

Tak samo też oceniać należy rozpoczęcie procedury planistycznej bez uprzedniego przyjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W każdym z tych przypadków dochodzi bowiem do istotnego naruszenia trybu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plan poprzednio obowiązujący na tym terenie nie wraca do obrotu prawnego! Inwestycje powinny być zatem realizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zmiana polegająca na uchyleniu miejscowego planu w części

Uchylenie części postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to najgorsza sytuacja jaka może spotkać inwestora, którego działka znajduje się na terenie objętym taką zmianą. Wynika to z faktu, że zmiana miejscowego planu nie prowadzi do ograniczenia jego zasięgu. Jeśli więc gmina zmienia miejscowy plan w taki sposób, że usuwa część zapisów z części tekstowej, to tworzy na terenie objętym planem przestrzeń, na której nie ma żadnych ustaleń.

Czy dla takiego terenu można wydawać decyzje o warunkach zabudowy? Niestety nie. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Wynika z tego, że możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy istnieje jedynie w przypadku braku miejscowego planu. Nie odnosi się on zatem do sytuacji, w której na danym terenie obowiązuje miejscowy plan nie wprowadzający żadnych ustaleń. Taka sytuacja jest uznana przez ustawodawcę za niedopuszczalną. Skoro w przepisach wymieniono obligatoryjne elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to oczywistym jest, że plan nie zawierający żadnych regulacji nie może pozostawać w obrocie prawnym.

Przykład:

X odziedziczył po rodzicach działkę objętą postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przeznaczał ten teren pod grunty orne. X jednak chciał wybudować dom. W urzędzie gminy obiecano X, że miejscowy plan zostanie zmieniony w taki sposób, że X będzie mógł wybudować co będzie chciał. Gmina zmieniła miejscowy plan w taki sposób, że usunęła wszelkie zapisy dotyczące terenu, na którym znajduje się działka X. Szczęśliwy X wystąpił do starosty o wydanie pozwolenia na budowę swojego domu. Otrzymał jednak decyzję odmowną, ponieważ jego inwestycja nie była zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W decyzji wyjaśniono X, że dla stwierdzenia zgodności inwestycji z miejscowym planem muszą obowiązywać ustalenia tego planu, które można porównać z rozwiązaniami przedstawionymi w projekcie budowlanym.

Przykład:

Gmina zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, że uchyliła wszystkie zapisy dotyczące części terenu. Dla inwestycji realizowanych na tym obszarze gmina wydawała decyzje o warunkach zabudowy. W wyniku sygnalizacji jednego z mieszkańców gminy sprawą zainteresowało się samorządowe kolegium odwoławcze. W efekcie kolegium stwierdziło nieważność wydanych decyzji o warunkach zabudowy ze względu na fakt, że dotyczyły one obszaru objętego miejscowym planem.

Skutki uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jeśli gmina zdecyduje się uchylić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to musi rozważyć, jakie skutki taka decyzja będzie miała dla właścicieli dziełek znajdujących się na terenie objętym uchyleniem.

Przykład:

X jest właścicielem działki oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem „R”, która w niedawno uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przewidziana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Gdy tylko plan wszedł w życie X postanowił podzielić i sprzedać działkę. X znalazł kupca i umówił się na podpisanie umowy. Jednak zanim do tego doszło rada gminy podjęła uchwałę uchylającą miejscowy plan w całości. Transakcja nie doszła do skutku, ponieważ nikt nie chciał kupić gruntu rolnego, na którym nie można postawić domu.

Przykład:

X kupił działkę przeznaczoną w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową. Teren wokół działki jest pusty, bo domy mają dopiero na nim powstać. Kilka miesięcy po zakupie X postanowił przystąpić do sporządzenia projektu budowlanego. X był bardzo zdziwiony, kiedy zatrudniony przez niego projektant poinformował go, że miejscowy plan dla jego działki został uchylony. X wystąpił więc o decyzję o warunkach zabudowy. Niestety jej nie otrzymał, ponieważ w pobliżu nie ma żadnej zabudowy.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

 • teren ma dostęp do drogi publicznej;

 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc;

 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Przy uchylaniu planu należy też pamiętać o konsekwencjach związanych z odszkodowaniem. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja tych roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Dodatkowo, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z powyższych praw, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Ta sama ustawa zawiera jednak także regulację, zgodnie z którą to właściciel nieruchomości musi zapłacić gminie w związku z uchwaleniem miejscowego planu . Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Co w takim razie stanie się po uchyleniu planu? Czy gmina powinna zwrócić otrzymane pieniądze, a właściciele działki odszkodowanie? Nie będzie to takie proste, bo przecież były podstawy do dokonania tych przelewów. W dacie zapłaty plan obowiązywał, czyli wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.

Należy też zastanowić się nad sytuacją inwestora, który uzyskał pozwolenie na budowę na podstawie uchylonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przykład:

X uzyskał pozwolenie na budowę hali produkcyjnej na podstawie miejscowego planu, który następnie został uchylony. Złośliwy sąsiad X szybko doniósł na niego do urzędu żądając stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Wojewoda nie stwierdził nieważności pozwolenia wydanego przez starostę wyjaśniając, że w dniu wydawania decyzji plan obowiązywał, więc pozwolenie na budowę jest pod tym względem zgodne z prawem.

Zapamiętaj:

 • gmina musi dobrze przemyśleć decyzję o uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • procedura planistyczna jest dokładnie omówiona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie wolno jej pomijać!,

 • w najgorszej sytuacji jest inwestor, gdy gmina uchyli część zapisów planu bez zmiany jego granic,

 • zapamiętaj, że na terenie objętym miejscowym planem nie można realizować inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,

 • wiedz, że nie wiadomo czy po uchyleniu miejscowego planu gmina zwróci opłatę za wzrost wartości nieruchomości.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Michał Bursztynowicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41035 )
Array ( [docId] => 41035 )