Zajęcie sąsiedniej nieruchomości w celu realizacji inwestycji

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Piotr Szulczewski
Data: 27-02-2017 r.

Przeprowadzenie niezbędnych robót na działce sąsiedniej wymaga uzgodnienia z jej właścicielem sposobu, zakresu i terminu korzystania z jego działki. Gdy jednak nie dojedziemy do porozumienia z sąsiadem, możemy zwrócić się do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o rozstrzygnięcie niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren nieruchomości sąsiedniej.

Często zdarzają się sytuacje, gdy sąsiad, z którym jesteśmy skłóceni, planuje prace budowlane na swoim terenie. Podczas nich chce skorzystać z działki sąsiedniej. Druga strona nie zgadza się na ingerencję sąsiada w granicach swojej działki. Pojawia się zatem pytanie, czy bez zgody właściciela sąsiad może wejść na jego działkę celem wykonania robót budowlanych dotyczących jego nieruchomości?

Obowiązki inwestora przed rozpoczęciem prac przygotowawczych lub robót budowlanych

 

Zdarza się, że do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne jest wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Dlatego też na inwestora został nałożony obowiązek uprzedniego (tj. przed rozpoczęciem robót) uzyskania zgody właściciela (najemcy) nieruchomości sąsiedniej, budynku lub lokalu na wejście na ich teren (art. 47 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dalej: pb). Ponadto na inwestorze spoczywa obowiązek uzgodnienia z właścicielem (najemcą) nieruchomości sąsiedniej, budynku lub lokalu przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów, a także ewentualnej rekompensaty z tego tytułu.

Oceniając zasadność wniosku inwestora, organ bada więc dwie kwestie:

  1. czy inwestor podjął starania o uzyskanie zgody właściciela nieruchomości sąsiedniej, budynku lub lokalu na wejście na teren tej nieruchomości i czy starania te okazały się bezskuteczne,

  2. czy wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren nieruchomości sąsiedniej jest niezbędne do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.

Dopiero łączne spełnienie obu tych warunków umożliwia organowi wydanie pozytywnej decyzji w sprawie.

Zgoda właściciela nieruchomości sąsiedniej

Zasadą jest, że inwestor może wejść na teren nieruchomości sąsiedniej, budynku lub lokalu jedynie za zgodą jego właściciela i po wcześniejszym ustaleniu z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tej nieruchomości, budynku lub lokalu. Jednakże w przypadku gdy między inwestorem a właścicielem nieruchomości sąsiedniej, budynku lub lokalu nie dojdzie do zawarcia porozumienia w przedmiocie możliwości korzystania z tej nieruchomości, budynku lub lokalu, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (tj. starosta albo wojewoda) rozstrzyga w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren nieruchomości sąsiedniej (art. 47 ust. 2 pb). Tym samym jest to wyjątek uprawniający właściwy organ do ingerencji tylko wówczas, gdy zainteresowani nie zdołali porozumieć się w sprawie możliwości i zakresu korzystania przez inwestora z cudzej nieruchomości, do której nie posiada żadnego tytułu prawnego.

Właściciel (najemca) budynku, lokalu lub nieruchomości gruntowej nie może dyktować inwestorowi, jaki zakres robót ten może wykonać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40362 )
Array ( [docId] => 40362 )