Upewnij się, jak zadbać o właściwe odśnieżanie budynku

Data: 07-12-2017 r.

Właściwe utrzymanie budynku należy do podstawowych obowiązków ich właścicieli czy zarządców, którym powierzono ich administrowanie. Dowiedz się, kto powinien usunąć śnieg zalegający na chodnikach i dachu oraz jak rozstrzygnąć kto odpowiada za odśnieżanie jakiej części nieruchomości wspólnej.

Najistotniejsze przepisy obejmujące poruszoną w tym opracowaniu tematykę znajdują się w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Regulacje te nakładają obowiązek, wynikający między innymi, z art. 61 wskazującego, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do:

- utrzymywania i użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,

- zapewnienia, przy dochowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Śnieg na dachu – jak często należy go usuwać

Z przepisów ustawowych nie wynika wprost obowiązek odśnieżania dachu budynku, jednak z ich celu i założeń można go wysnuć. Konieczność odśnieżania dachu nie wiąże się jednak z obligatoryjnym usuwaniem z niego śniegu każdego dnia i bez względu na jego ilość. Odśnieżanie dachu będzie każdorazowo zależało od konstrukcji i parametrów technicznych danej powierzchni dachowej.

Znajomość wytrzymałości dachu i jego konstrukcji to podstawa dla zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych. Taka powinna być wykładnia zasad wskazanych w przywołanym powyżej art. 61 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane. Wynika to również z art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud., wskazującego na konieczność poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę kontroli właśnie w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym opracowaniu.

Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Przy czym za właścicieli uważa się nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Kontrole budynków mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Odśnieżanie innych części budynku

Oprócz problemu z zalegającym na dachu budynku śniegiem, kolejne zimowe zagrożenia związane są z niskimi temperaturami, których występowanie powoduje powstawanie nawisów śnieżnych na elewacji budynków, sopli zwisających z okien czy rynien, powstawania brył lodu czy zbitego śniegu. W tym miejscu oprócz powyższych wskazań, które również są ważne dla takich problemów warto dodać, że w przypadku pojawienia się sopli czy nawisów śnieżnych takich, które mogą zagrozić przechodniom możliwe a często nawet konieczne jest zawiadomienie odpowiedniej służby interwencyjnej takich jak straż miejska, policja lub straż pożarna.

Śnieg na chodniku

Oprócz wyżej wskazanych przepisów prawa budowlanego problematykę bezpiecznych chodników reguluje również ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy nakładają na właściciela nieruchomości lub wybranego przez niego zarządcę obowiązek utrzymania w należytym stanie chodników wzdłuż nieruchomości oraz dróg wewnętrznych tak zwanych dróg osiedlowych. Zarządca lub sam właściciel budynku musi usunąć z ciągów komunikacyjnych śnieg, lód i błoto pośniegowe. Ponadto jeśli wzdłuż budynku nie ma chodnika, a ruch pieszych odbywa się po wydzielonej części drogi publicznej znajdującej się bezpośrednio przy granicy nieruchomości, wówczas ta strefa również musi zostać uprzątnięta. Jedynie w sytuacji, gdy na chodniku dopuszczony jest płatny postój czy parkowanie samochodów ustawodawca zwalania właścicieli budynków czy ich zarządców z obowiązku utrzymania na tym terenie czystości wskazując, że do obowiązków gminy należy uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Śnieg na balkonie

Balkon i jego utrzymanie, mimo iż znajduje się on poza lokalem i częściowo stanowi element elewacji budynku, pozostaje jednak w gestii właściciela lokalu. Z tego względu obowiązek odśnieżania, jak i utrzymania w należytym stanie balkonu jest obowiązkiem konkretnego właściciela i co do zasady nie można go z łatwością scedować na zarządcę budynku.

Kary za brak odśnieżania

Podobnie jak za jazdę nieodśnieżonym samochodem przewidziano klary w postaci mandatów, tak i za brak odśnieżania dachów, czy terenów wokół budynków grożą odpowiednie sankcje. Kontrolę odpowiedniego utrzymania budynku sprawuje policja, straż miejska oraz nadzór budowlany. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków naraża się na mandat karny. Możliwe jest również skierowanie sprawy do sądu rejonowego, który stwierdzając niedopełnienie obowiązków może nałożyć grzywnę. Ostatecznie w sytuacji gdy stwierdzone zostanie występowanie realnego zagrożenia zdrowia i życia dla mieszkańców, inspektor nadzoru budowlanego może całkowicie wyłączyć dany budynek z użytkowania do czasu odśnieżenia dachu czy usunięcia innych usterek technicznych spowodowanych opadami śniegu.

Podsumowując, właściwe utrzymanie budynku należy do podstawowych obowiązków ich właścicieli czy zarządców, którym powierzono ich administrowanie. Pamiętać bowiem należy, że nie wolno swoim działaniem czy zaniechaniem powodować zagrożenia dla innych.

Justyna Sępkowska - prawnik, praktyk w dziedzinie nieruchomości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40791 )
Array ( [docId] => 40791 )