Zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Data: 09-03-2016 r.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu. Każdy z właścicieli wyodrębnionego lokalu automatycznie staje się członkiem wspólnoty i nie może zrzec się w żaden sposób tego członkostwa, dopóki trwa odrębna własność lokali.

W spółdzielni mieszkaniowej wspólnota powstaje w momencie ustania członkostwa w spółdzielni ostatniego właściciela lokalu lub na wniosek większości właścicieli wyodrębnionych lokali liczonych udziałami w nieruchomości wspólnej budynku w zasobach spółdzielni.

Zarządca w imieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej rozsyła zawiadomienia o zebraniu do wszystkich właścicieli lokali we wspólnocie. Oprócz zachowania terminu poinformowania właścicieli o zebraniu z siedmiodniowym wyprzedzeniem należy w zawiadomieniu podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad.

W każdemu z właścicieli tworzącego wspólnotę mieszkaniową przysługują określone prawa i obowiązki, a jednym z nich jest prawo głosu. Każdy właściciel lokalu powinien głosować nad przygotowanymi przez zarząd uchwałami, gdyż leży to w jego interesie. Odpowiada on za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej wynikające z podejmowanych uchwał, w wysokości wynikającej z jego udziału w tej nieruchomości.

Prawo głosu mają wszyscy właściciele lokali, zarówno obecni, jak i nieobecni na zebraniu, a zarząd ma im umożliwić głosowanie.

Uchwały mogą zapadać w wyniku głosów oddanych częściowo na zebraniu i częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów przez zarząd.

Szczegóły proceduralne dotyczące podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej pozostawione są jej regulacjom wewnętrznym.

REGULAMIN ZEBRANIA WŁAŚCICIELI LOKALI

§ 1

Zebranie Właścicieli Lokali zwołuje się w celu podjęcia uchwał właścicieli lokali w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz sformułowania zaleceń właścicieli dla Zarządu Wspólnoty w sprawach bieżących.

§ 2

Zebranie zwołuje się między godziną ....... a godziną ......., w lokalu zdolnym pomieścić wszystkich właścicieli lokali.

§ 3

W zawiadomieniu o zebraniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad, a do zawiadomienia Zarząd dołącza projekty uchwał, które będą przedmiotem głosowań, oraz spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. W przypadku zebrania corocznego Zarząd dostarcza ponadto każdemu właścicielowi Statut Wspólnoty, Regulamin Zebrania Właścicieli, sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego w roku minionym i plan gospodarczy Wspólnoty na rok bieżący.

§ 4

W sytuacji gdy zebranie corocznie zwołuje jeden z właścicieli uprawniony do tego przepisami ustawy o własności lokali, wykonuje on wszystkie czynności związane z przygotowaniem zebrania, a w razie potrzeby przeprowadza również głosowania uzupełniające w drodze indywidualnego zbierania głosów.

§ 5

Uczestnikami Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej są wyłącznie jej członkowie lub ich pełnomocnicy. W zebraniu uczestniczą również członkowie Zarządu, którzy składają sprawozdania, przedstawiają projekty uchwał i odpowiadają na pytania właścicieli. W zebraniu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, także inne zaproszone przez Zarząd osoby.

§ 6

Zebranie każdorazowo otwiera Prezes Zarządu i zarządza wybór przewodniczącego zebrania. W wyborach przewodniczącego każdy właściciel lokalu ma jeden głos. Wybrany przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza wyniki głosowań.

§ 7

Głosowania przeprowadza się pisemnie w ten sposób, że właściciele podpisują tekst przygotowanej uchwały, składając swój podpis przy swoim imieniu i nazwisku na znajdującej się poniżej uchwały liście z dopiskiem za przeciw lub wstrzymał się od głosowania, stosownie do tego, w jaki sposób głosują.

§ 8

Z zebrania Zarząd sporządza protokół, który zawiera treść uchwał pod-danych pod głosowanie i wyniki głosowań.

§ 9

Uchwały można podjąć w trybie indywidualnego zbierania głosów, tylko jeżeli uchwała, którą poddano pod głosowanie na zebraniu, nie uzyskała wymaganej większości, a ponadto gdy uchwała musi być podjęta w trybie pilnym lub przewidywany koszt zwołania zebrania byłby niewspółmiernie duży w stosunku do wagi sprawy, ale wówczas Zarząd przedstawia każdemu głosującemu na piśmie odpowiednie uzasadnienie.

§ 10

O treści podjętej uchwały zarząd powiadamia każdego właściciela na piśmie w terminie 10 dni za pokwitowaniem przyjęcia pisma lub listem poleconym, gdy kontakt z właścicielem napotyka przeszkody.

Miejscowość, dnia ..............................

Paweł Puch, specjalista ds. nieruchomości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38700 )
Array ( [docId] => 38700 )