Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Data: 09-03-2016 r.

Książka obiektu budowlanego służy do rejestrowania wszystkich decyzji i czynności związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego obiektu budowlanego, a prowadzeniem jej ma obowiązek zajmować się zarządcza.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego wynika z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobligowany do prowadzenia dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy, książki obiektu budowlanego, stanowiącej dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Obowiązek sprawdzenia projektu nie dotyczy:

  1. zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;

  2. projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak:

budynki mieszkalne jednorodzinne,

niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Zatem obiekty te nie wymagają prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Ponadto obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

  2. obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

  1. dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Jeśli obiekt budowlany jest w całości dzierżawiony lub wynajmowany, kwestia prowadzenia książki obiektu budowlanego powinna być uregulowana w umowie dzierżawy lub najmu. Jeżeli takich uregulowań w umowie nie ma, w takiej sytuacji odpowiada za to właściciel lub zatrudniony przez niego zarządca obiektu.

Wzór książki obiektu budowlanego został ustalony w rozporządzeniu z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1134). Wzór ten odpowiada stanowi prawnemu z lipca 2003 roku i skutkuje tym, iż w książce obiektu budowlanego są wyłącznie tabele przeznaczone na rejestrowanie protokołów z kontroli wykonywanych co najmniej raz do roku oraz co najmniej raz na pięć lat.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego w formie podanej we wzorze w ww. rozporządzeniu jest obligatoryjne. Ma to zadanie unifikacji formularza, jakim jest książka obiektu budowlanego na potrzeby jego użytkowników, czyli właścicieli i zarządców nieruchomości. Książka jest rejestrem dokumentów zawierających treści merytoryczne dotyczące obiektu budowlanego, a nie źródłem informacji merytorycznych o obiekcie.

Książka obiektu budowlanego jest zakładana w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. Jeżeli z chwilą przejęcia nieruchomości stwierdzamy, że książka obiektu budowlanego nie była założona czy też prowadzona, zakładamy ją i rozpoczynamy jej prowadzenie od dnia przejęcia nieruchomości.

Zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu książka powinna mieć format A4 (29,7 cm x 21 cm) i być wykonana w sposób trwały oraz posiadać ponumerowane 74 strony, zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą, np. poprzez przeszycie ich sznurem i opieczętowanie.

Michał Substyk, specjalista ds. nieruchomości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38702 )
Array ( [docId] => 38702 )