Co to jest opłata produktowa

Autor: Czech Łukasz
Data: 23-07-2012 r.

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Kto podlega obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2007.90.607) obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych podlegają:

  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach,
  • Przedsiębiorcy, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy,
  • Przedsiębiorcy, na których zlecenie został wytworzony produkt lub produkt w opakowaniu oraz których oznaczenie (znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej) zostało umieszczone na produkcie,
  • Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000m2, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane.

Jak obliczyć wysokość opłaty produktowej

Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych są obowiązani do wpłacenia opłaty produktowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Opłatę produktową należy obliczać oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Wysokość opłaty oblicza się zgodnie ze wzorem:

N = W x (P - O) / 100% x S

gdzie:

N – wysokość należnej opłaty produktowej w złotych

W – masa opakowań wprowadzonych na rynek w kilogramach

P – wymagany poziom recyklingu lub odzysku w %

O – osiągnięty poziom recyklingu lub odzysku w %

S – stawka jednostkowa opłaty produktowej w złotych za kilogram, określona w

obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50 złotych, a także gdy poziom osiągniętego odzysku lub recyklingu jest wyższy od wymaganego ustawą.

Czech Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29720 )
Array ( [docId] => 29720 )