Cztery najważniejsze obowiązki wytwórcy odpadów

Data: 02-11-2016 r.

Odpady powstają niemal w każdej działalności (i w dużych przedsiębiorstwach, i w małych firmach), a to z kolei nakłada na ich wytwórców określone obowiązki. Przypominamy najważniejsze z nich. 

Wytwórcy odpadów powinni pamiętać o tym, że:

  • firmy, które w związku z eksploatacją instalacji wytwarzają rocznie więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz więcej niż 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne – muszą mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Limity dla ilości wytworzonych odpadów są zapisane w decyzji administracyjnej i dotyczą jedynie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji. Pozostałe odpady, np. zużyte biurowe tonery czy świetlówki, możemy przekazywać odpowiednim firmom bez limitu, przestrzegając jedynie zasad ewidencji.
  • każdy posiadacz pozwolenia na wytwarzanie odpadów musi respektować jego zapisy i działać zgodnie z obowiązującym prawem. Pozwolenie określa między innymi sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami czy sposób ich magazynowania po wytworzeniu. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi podjąć działania zapobiegające powstaniu odpadów, jeżeli jest to niemożliwe, powstałe odpady powinien magazynować tak, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko i społeczeństwo. Największe zagrożenie powstaje gdy szkodliwe substancje dostaną się do wód lub do ziemi. Każdy odpad posiada właściwości, które determinują sposób jego magazynowania, należy to uwzględnić przed składanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytworzenia odpadów.
  • trzeba prowadzić ewidencję odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO)
  • co roku (do 15 marca) przedsiębiorca obowiązany do prowadzenia ewidencji musi składać zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Przedsiębiorcy, którzy jedynie wytwarzają odpady, zobowiązani są do wypełnienia działu 1 i 2.
Grzegorz Dziub inżynier ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Karty charakterystyki substancji chemicznych – co musisz o nich wiedzieć

pobierz

Pozwolenie wodnoprawne w praktyce

pobierz

Stanowiska spawalnicze – czy wymagają zgłoszenia

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39675 )
Array ( [docId] => 39675 )

Array ( [docId] => 39675 )