Jak długo trwa proces uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Autor: Norbert Szymkiewicz
Data: 09-08-2017 r.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów trzeba złożyć co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności, bo tyle może potrwać proces jego wydania. Czy proces ten może się przedłużyć i czy można interweniować jeśli urząd przeciąga sprawę?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest potrzebne jeśli w związku z eksploatacją instalacji wytwarzanych jest więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub więcej niż j 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Wniosek o jego wydanie trzeba złożyć do:

 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska (dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
 • marszałka województwa dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • starosty w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu administracyjnego (dalej KPA), procedura wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinna trwać nie dłużej niż miesiąc (jeśli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego -  organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję). Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych cały proces powinien trwać nie dłużej niż  dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Do tych terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na wykonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (wnioskodawcy) albo z przyczyn niezależnych od organu.

UWAGA! Wierzbowski w swoim komentarzu do Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, że za sprawę "szczególnie skomplikowaną" uznaje się taką, w której poziom złożoności stanu faktycznego bądź prawnego przekracza możliwość jej prawidłowego zanalizowania oraz wydania decyzji w terminie jednego miesiąca. Do spraw szczególnie skomplikowanych można zaliczyć te, w których występuje ponadprzeciętnie złożony stan faktyczny bądź prawny. Zaklasyfikowanie sprawy, jako "szczególnie skomplikowanej" zależy w praktyce wyłącznie od uznania prowadzącego ją pracownika organu administracji publicznej i nie wymaga jakiegokolwiek formalnego potwierdzenia przyporządkowania jej do tej kategorii.

O każdym przypadku niezałatwienia w terminie sprawy z zakresu ochrony środowiska organ powinien zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 KPA. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Należy pamiętać, że do biegu terminu, w którym sprawa powinna zostać zakończona, zgodnie z art. 35 § 3 KPA nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy przedsiębiorcy składającego wniosek (patrz przykład).

Przykład:

Wezwanie do uzupełnienia wniosku wysłane w dniu np. 5 marca przerywa bieg terminu przewidzianego dla zakończenia sprawy. Termin ten biegnie na nowo w dniu 14 marca po uzupełnieniu wniosku przez stronę, chyba że organ uzna, że niedopełnienie wezwania do usunięcia braku formalnego wniosku w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 KPA minimalny czas jaki przysługuje na uzupełnienie braków) powoduje, że organ pozostawia sprawę bez rozstrzygnięcia i faktycznie tak czyni.

Niezależnie jednak od trudności w podjęciu decyzji odnośnie wydania pozwolenia czy zwykłej opieszałości urzędników, organ ponosi odpowiedzialność za bezczynność. Przedsiębiorca, który ubiega się o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów może złożyć  skargę na bezczynność organu i niewydanie decyzji w terminie wskazanym w KPA.

Przed złożeniem skargi, trzeba jednak złożyć zażalenie do organu wyższego stopnia. Organ, do którego wpłynie zażalenie zgodnie z właściwością, może uznać zażalenie za uzasadnione i wyznaczyć dodatkowy termin załatwienia sprawy (art. 37 § 2 KPA). Złożenie zażalenia nie wstrzymuje jednak możliwości złożenia skargi do sądu.

Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Zatem wystąpienie o odszkodowanie jest jednak możliwe dopiero po uzyskaniu wyroku stwierdzającego bezczynność organu (naruszenie art. 35 KPA).

Mając na uwadze powyższe, należałoby zatem stwierdzić, że stronie, która poniosła szkodę na skutek niezgodnego z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, przysługiwać będzie roszczenie odszkodowawcze.

Norbert Szymkiewicz inspektor ds. ochrony środowiska i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40594 )
Array ( [docId] => 40594 )

Array ( [docId] => 40594 )