Nowe zasady obliczania poziomu recyklingu niektórych odpadów komunalnych

Autor: Joanna Markiewicz
Data: 01-02-2017 r.

Firmy, które odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, będą musiały obliczać osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych według nowych zasad.

Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zmieniona lista odpadów

 

Dnia 31 grudnia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych. Wprowadziło ono zmiany w wykazie odpadów, które trzeba uwzględnić przy obliczaniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

  • usunięto odpady budowlane i rozbiórkowe z grupy 17,
  • dodano natomiast odpady z podgrupy 19 12 (jako odpady wysegregowane ze zmieszanych odpadów komunalnych) oraz odpady o kodzie 15 01 05 opakowania wielomateriałowe.

Ujednolicone przepisy

Zmiany były podyktowane m.in. tym, że w rozporządzeniu ministra środowiska z  17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, rozszerzono listę kodów odpadów, jakie należy uwzględnić przy wpisywaniu masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia. Konieczne więc było ujednolicenie przepisów.

Zapamiętaj!

UWAGA! Ostatecznie przy obliczaniu masy odpadów poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia trzeba będzie uwzględniać odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 016 (w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe), 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Doprecyzowany wzór

Poprzedni wzór obliczeń omawianych poziomów nie był precyzyjny. Wątpliwości budził np. jeden ze wskaźników wzoru – Mo – łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nim przy obliczeniach należałoby uwzględnić wszystkie odebrane odpady, a więc również rozbiórkowe i budowlane, a ich nie powinno się uwzględniać przy obliczaniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła. Dlatego też wzór został doprecyzowany.

Nie zmienił się natomiast wzór na obliczanie metodami innych niż niebezpieczne
Joanna Markiewicz radca prawny, konsultant ds. ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40027 )
Array ( [docId] => 40027 )

Array ( [docId] => 40027 )