Odpady z gwiazdką czy bez – zasady klasyfikacji

Data: 09-08-2017 r.

Niektóre odpady można zaklasyfikować w ewidencji zarówno jako niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W katalogu odpadów występują z gwiazdką oraz bez gwiazdki. Co decyduje o poprawnym wyborze kodu?

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju, z uwzględnieniem:

 • źródeł ich powstania,
 • właściwości powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określonymi w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach,
 • składników odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*”. Aby wykazać, że odpad jest odpadem niebezpiecznym, musi on spełniać warunki określone w załączniku nr 3 i 4 do ustawy o odpadach.

Badania właściwości odpadów wykonują wyłącznie laboratoria, o których mowa w art. 147a POŚ − laboratoria akredytowane. Jeżeli wyniki badań, wykazują, że stężenia substancji są wyższe niż wymienione w załączniku nr 3, odpad uznaje się za posiadający składniki i właściwości powodujące, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Warto pamiętać, że na wytwórcy odpadów spoczywa obowiązek ustalenia, czy wytwarzany przez niego odpad posiada właściwości niebezpieczne, czy też nie.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nR 1357/2014 z 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE niebezpieczne właściwości H 1 do H 15 określone w załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE należy oznaczyć odpowiednio kodami HP 1 do HP 15.

Do właściwości powodujących, że odpad należy uznać jako niebezpieczny, należą:

 • HP 1 Wybuchowość: odpady, które w wyniku reakcji chemicznej mogą wydzielać gaz o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otoczeniu. Definicja obejmuje odpady pirotechniczne, odpady wybuchowego nadtlenku organicznego i wybuchowe samoreaktywne odpady.
 • HP 2 Utleniające: odpady, które mogą, zazwyczaj poprzez utlenianie spowodować zapalenie się innych materiałów lub przyczynić się do ich spalenia.
 • HP 3 Łatwopalne:

◦ łatwopalne odpady ciekłe: odpady ciekłe o temperaturze zapłonu poniżej 60°C lub odpadowy olej gazowy, olej napędowy i lekkie oleje opałowe o temperaturze zapłonu > 55°C oraz ≤ 75°C;

◦ łatwopalne odpady piroforyczne ciekłe i stałe: stałe lub ciekłe odpady, które nawet w małych ilościach mogą ulec zapaleniu w ciągu pięciu minut po wejściu w kontakt z powietrzem;

◦ łatwopalne odpady stałe: odpady stałe, które łatwo ulegają zapaleniu lub w wyniku tarcia mogą powodować zapalenie lub przyczyniać się do spalania;

◦ łatwopalne odpady gazowe: odpady gazowe, które łatwo ulegają zapaleniu w powietrzu w temperaturze 20°C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa;

◦ odpady reagujące z wodą: odpady, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne w niebezpiecznych ilościach;

◦ inne łatwopalne odpady: wyroby aerozolowe łatwopalne, łatwopalne odpady samonagrzewające się, łatwopalne nadtlenki organiczne i łatwopalne odpady samoreaktywne

 • HP 4 Drażniące − działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu: odpady, które w wyniku naniesienia mogą powodować podrażnienie skóry lub uszkodzenie oka.
 • HP 5 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją: odpady, które mogą działać toksycznie na narządy docelowe na skutek jednokrotnego lub powtarzanego narażenia, lub które powodują ostre skutki toksyczne na skutek aspiracji.
 • HP 6 Ostra toksyczność: odpady, które mogą spowodować ostrą toksyczność po podaniu drogą pokarmową lub po naniesieniu na skórę lub po narażeniu inhalacyjnym.
 • HP 8 Żrące: odpady, które w wyniku naniesienia działają żrąco na skórę.
 • HP 9 Zakaźne: odpady zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.
 • HP 10 Działające szkodliwie na rozrodczość: odpady działające szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz powodujące toksyczność rozwojową u potomstwa.
 • HP 11 Mutagenne: odpady, które mogą spowodować mutację, tj. trwałą zmianę w ilości lub strukturze materiału genetycznego w komórce.
 • HP 12 Uwolnienie gazów o ostrej toksyczności: odpady, które uwalniają gazy o ostrej toksyczności (Acute Tox. 1, 2 lub 3) w zetknięciu z wodą lub kwasem.
 • HP 13 Uczulające: odpady zawierające jedną substancję lub więcej substancji, o których wiadomo, że działają uczulająco na skórę lub na układ oddechowy.
 • HP 14 Ekotoksyczne: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska.
 • HP 15 Odpady mogące wykazywać niebezpieczne właściwości wymienione powyżej, które nie były bezpośrednio widoczne w odpadach pierwotnych.

Przykład:

Przedsiębiorca zamierza otworzyć galwanizernię. Przed rozpoczęciem działalności był zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż w wyniku tej działalności wytwarzane będą odpady niebezpieczne. We wniosku o wydanie tego pozwolenia przedsiębiorca musiał określić właściwościowi powodujące, że wytwarzane przez niego odpady mają charakter niebezpieczny. Pierwszym krokiem, jaki poczynił przedsiębiorca, było przeanalizowanie całego procesu technologicznego i określenie źródeł powstania odpadów, a następnie nadanie tym odpadom odpowiednich kodów odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Następnie przedsiębiorca zlecił przeprowadzenie badań laboratoryjnych tych odpadów w celu potwierdzenie ich składu i właściwości. Jednym z wytwarzanych w takiej działalności odpadów był odpad o kodzie 11 01 06*(odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05) charakteryzujący się stanem płynnym, stanowiącym zużyte kąpiele robocze, tj. trawienie, cynkowanie, cynowanie. Odpad ten zawierał m.in.: kwas siarkowy, kwas solny, chlorek cynku, kwas borowy, siarczan cyny, kwas octowy. Ze względu na skład i właściwości odpad ten stanowi odpad niebezpieczny i trzeba go zaklasyfikować pod kodem z gwiazdką.

Anna Ujda specjalista ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40595 )
Array ( [docId] => 40595 )