Ostatni dzwonek, by rozliczyć się za korzystanie ze środowiska!

Data: 22-03-2017 r.

Opłatę za korzystanie ze środowiska muszą wnosić zarówno duże firmy, np. takie, które eksploatują instalację powodującą emisję technologiczną, pobierają wodę i posiadają flotę samochodów, jak również podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie wykorzystywany jest jeden samochód służbowy.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np. z:
 • instalacji spalania paliw – kotłów o dużych mocach np. w elektrowniach, ale także z małych kotłowni wyposażonych w piece o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie ma obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego,
 • procesów technologicznych (np. w lakierniach, w drukarniach, obróbki drewna, spawania, malowania, klejenia, przeładunku paszy),
  • spalania paliw w środkach transportu, maszynach roboczych,
  • z chowu lub hodowli drobiu,
  • z przeładunku benzyn silnikowych;
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 • wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych, innych ścieków niż wymienione powyżej, wód chłodniczych, wód zasolonych, wód pochodzących z chowu i hodowli ryb łososiowatych lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych,
 • oraz wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej;
 • pobór wód podziemnych, powierzchniowych śródlądowych, morskich wód wewnętrznych;
 • składowanie odpadów.
Zapamiętaj!

UWAGA! Opłatę zryczałtowaną za odprowadzanie ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi się w terminie dwóch miesięcy od zakończenia okresu produkcyjnego (od 1 maja do 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu okresu produkcyjnego).

Jeżeli w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, opłatę wnosi się do 31 marca następnego roku.

Zapamiętaj!

UWAGA! Opłatę za korzystanie ze środowiska wnosi się tylko w przypadku, gdy dochodzi do faktycznego korzystania ze środowiska, a więc np. gdy podmiot pobiera wodę z własnego ujęcia, odprowadza ścieki do rzeki czy rowu melioracyjnego lub spala paliwo w piecu, by ogrzać obiekt. W zestawieniu dotyczącym opłat nie uwzględnia się więc wody, która pobierana jest np. z wodociągu miejskiego. Opłat za korzystanie ze środowiska nie trzeba też wnosić w przypadku, gdy np. biura czy też powierzchnia produkcyjna jest wynajmowana i sami nie ogrzewamy pomieszczeń.

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnieść na konto urzędu marszałkowskiego:

 • właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska – w przypadku stacjonarnych źródeł emisji, np. ogrzewania zakładu (kotłowni), emisji technologicznej, przeładunku benzyn, z chowu lub hodowli zwierząt;
 • właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska – dla wszelkiego rodzaju źródeł mobilnych, np. samochodów osobowych, ciężarowych, do 3,5 Mg czy maszyn budowlanych.
Przykład:

Przykład 1: Opłata za emisję

Firma posiada dwa sklepy w różnych miejscowościach. Jeden w Warszawie, a drugi w Poznaniu. Do ogrzewania kotłów wykorzystuje kotły o nominalnej mocy nie przekraczającej 5 MW. Sklep zlokalizowany w Poznaniu ogrzewany jest przez piec węglowy z rusztem stałym z ciągiem naturalnym. W 2016 roku spalono w nim 15 ton węgla. W sklepie w Warszawie do ogrzewania wykorzystywany jest piec olejowy, w którym jest wykorzystywany olej opałowy lekki o zawartości siarki nie przekraczającej 1 %. W 2016 roku spalono w nim 14 ton oleju.

1. Obliczamy opłaty za spalanie węgla:

Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku stawka za spalenie 1 tony węgla w piecu z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym wynosi 30,89 zł/Mg.

Zatem opłata za spalenie 15 ton węgla w tym kotle wynosi:

15 Mg x 30,89 zł/Mg = 463,35 zł

2. Obliczamy opłatę za spalanie oleju:

Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku stawka za spalenie 1 tony oleju opałowego o zawartości siarki nie większej niż 1% wynosi 11,57 zł/Mg.

Zatem opłata za spalenie 14 ton oleju w tym kotle wynosi:

14 Mg x 11,57 zł/Mg = 161,98 zł.

Przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do złożenia stosownego wykazu dotyczącego spalania w kotle w Warszawie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, a sprawozdania dotyczącego spalania w kotle w Poznaniu – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

W obu przypadkach właściciel sklepów jest zwolniony z uiszczenia opłaty, gdyż naliczone opłaty w obu przypadkach nie przekraczają kwoty 800 zł/rok.

Przykład:

Przykład 2. Opłata za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych

W 2016 r. z powierzchni utwardzonych firmy o wielkości 1000 m2 odprowadzono do rzeki wody opadowe i roztopowe bez pozwolenia wodnoprawnego. Na powierzchnię zanieczyszczoną o trwałej nawierzchni, z której kanalizacją deszczową odprowadzane były wody opadowe do rzeki, składało się 200 m2 terenów przemysłowych i 600 m2 dróg i parkingów.

Naliczenie opłaty:

200 m2 x 0,29* zł/m2 x 6** + 600 m2 x 0,057* zł m2 x 6** = 730,80 zł

* Według stawki opłaty obowiązującej w okresie, którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, tj. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 1875,

**zgodnie z art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm. Jeśli firma nie ma wymaganego pozwolenia, to ponosi opłaty podwyższone o 500%.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40141 )
Array ( [docId] => 40141 )