KAWKA staje do walki ze smogiem

Data: 02-05-2013 r.

Polskie miasta dostały 800 mln zł wsparcia na ograniczenie emisji pyłów oraz walę ze smogiem. 400 mln zł, deklarowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a na walkę ze smogiem, zostanie podwojona dodatkowymi pieniędzmi, jakie w ramach programu uruchomią fundusze wojewódzkie. Dotacje będą bowiem udzielane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Miasta i uzdrowiska

Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze miasta powyżej 10 tys. mieszkańców (to ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowiskowych). W ramach tego programu samorządy przez kolejne pięć lat będą mogły ubiegać się o wsparcie.

Program mógł powstać dzięki zmianom jakie zaszły w ustawie Prawo ochrony środowiska, do której wprowadzono stosowne zapisy unijnej dyrektywyCAFE. Dlatego Kawka, po raz pierwszy od wielu lat, w tak szerokim zakresie, oferuje dofinansowanie na walkę ze smogiem. Jednocześnie jest to przełomowy program, który, na bazie wcześniejszych doświadczeń współpracy NFOSiGW z WFOŚiGW, pokazuje wymierne w milionach korzyści jakie może dać taka współpraca.

– Środki, które można pozyskać, to konkretna pomoc finansowa dla samorządów i obywateli – podkreśla Marcin Korolec, minister środowiska. – Pomoc, która z jednej strony wesprze władze lokalne w tworzeniu programów ograniczania niskiej emisji, a z drugiej, w ramach Kawki mieszkańcy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe na przykład na wymianę przestarzałych pieców do ogrzewania. Liczę, że program przyczyni się do ograniczenia smogu w miastach i poprawy jakości powietrza.

Kategorie beneficjentów wskażą indywidualnie WFOSiGW w ogłaszanych konkursach.

Długa lista przedsięwzięć

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień ogłoszenia przez WFOSiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności mające na celu ograniczanie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

W szczególności mogą one polegać na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych, by je podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej. Albo na ich zastąpieniu przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody lub instalacji gazowej.

Dotacją może też być objęta rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnychprzy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci. Także zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnymźródle ciepła opalanym paliwem stałym czy termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego (wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnegoźródła ciepła opalanego paliwem stałym).

Wsparcie uzyskają również działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej, w szczególności: wdrażanie systemów zarzadzania ruchem w miastach, budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego oraz wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu, a także przebudowa lub budowa nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie od początku 2011 roku, aż do końca trwania programu czyli do końca 2018 r. Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania dokumentacji

poniesione przed 1 stycznia 2011 r. Z tym, że przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględniać warunki udzielania pomocy publicznej.

Co istotne, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent lub ostateczny odbiorca korzyści ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

KAWKA

Nazwa programu: Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii; Program pilotażowy KAWKA.

Kwota dofinansowania wynosi do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym do 45 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.

Bartosz Gniewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24543 )
Array ( [docId] => 24543 )